Page 919 - NEIC_FINAL REPORT
P. 919

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
(2) จําแนกหมวดหมู่ กําหนด และจัดประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูล ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กําหนด โดยพิจารณาถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสําคัญ
(3) กําหนดรูปแบบของชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ อย่างน้อยให้อยู่ในรูปแบบคุณลักษณะแบบเปิด และจัดทําคําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้ทราบรายละเอียดของชุดข้อมูล
(4) ให้จัดส่งหรือเชื่อมโยงชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐตามประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของ ข้อมูลที่เปิดเผยแก่ประชาชน ให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด
นอกจากน้ีตามประกาศดังกล่าวได้กําหนดให้ทางสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทําแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยให้สอดคล้องกับกฎหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วยการกําหนดขั้นตอน รูปแบบ และกลไกต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกชุดข้อมูลในการเปิดเผย การควบคุมคุณภาพของข้อมูล วิธีการและช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้ในการสร้างประโยชน์เพื่ออํานวยความสะดวก แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และกําหนดให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในการประสานงาน การจัดส่ง แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางและมาตรฐานที่สอดคล้องเพื่อประโยชน์ ในการอํานวยความสะดวกสําหรับการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรีผ่านระบบดิจิทัลแก่ภาคประชาชน โดยมีรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้
1) นิยามประเภทและความสัมพันธ์ของข้อมูล
นิยามของคําว่า ข้อมูลเปิดภาครัฐ คือ ข้อมูลท่ีหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จํากัด แพลตฟอร์มไมเ่สียคา่ใช้จ่ายเผยแพร่ทําซ้ําหรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จํากัดวัตถุประสงค์
จากแนวคิดวงจรชีวิตข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกระบวนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องทําให้ทราบ ว่าวงจรชีวิตของข้อมูลในแต่ละประเภทของหน่วยงานของรัฐอยู่ในข้ันตอนและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยมี รายละเอียด ดังแสดงในรูปท่ี 7.3-1
7.3-5
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 125
 

   917   918   919   920   921