Page 918 - NEIC_FINAL REPORT
P. 918

7 - 124
กล่าวโดยสรุปแนวคิดการเปดิ เผยข้อมูลภาครัฐ เพ่ือสร้างรัฐบาลแบบเปิดเป็นแนวคิดที่องค์การระหว่าง ประเทศและประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นผู้นําด้านรัฐบาลดิจิทัลของโลกต่างยอมรับและ พยายามดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล สร้างความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทุกระดับ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปิดโอกาสให้สังคมได้นําข้อมูลที่เปิดเผยเหล่านี้ไปใช้ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในประเทศไทย
ในอดีตที่ผ่านมาหลายประเทศมีการผลักดันและดําเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ กันอย่างจริงจัง เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐเริ่มให้ความสําคัญและทราบถึงประโยชน์ ของการเปิดเผยข้อมูลกันมากขึ้น ดังนั้นสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งมีภารกิจ หลักการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศให้มีคุณภาพ จึงได้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ หรือ data.go.th เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและ เข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสทั้งด้าน การเมืองและเศรษฐกิจอย่างบูรณาการร่วมกันได้
จากการจัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data Barometer) โดย World Wide Web Foundation ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างจํากัด โดยอยู่ลําดับที่ 53 จาก 115 ประเทศ มีคะแนนอยู่ที่ 28 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งประเทศไทยมีแนวคิด และการวางโครงสร้างในการเปิดเผยข้อมูล แต่ข้อมูลท่ีสําคัญยังมีการเปิดเผยอย่างจํากัด โดยเฉพาะข้อมูล ท่ีสําคัญของภาครัฐ รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ หรือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ค่อนข้างน้อย และไม่มีการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการและดําเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างยั่งยืน รวมถึงขาดการพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยทั่วไปหน่วยงานของรัฐ จะเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง Website ในรูปแบบที่ไม่สามารถนําไปใช้งานต่อได้หรือเป็นเอกสารประกาศ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการนั้น ๆ ทําให้เกิดข้อจํากัดในการนําข้อมูลไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือ สร้างนวัตกรรมข้อมูล
ต่อมาเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องมาตรฐานและ หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้อง ดําเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดทําบัญชีข้อมูลภายในหน่วยงาน ระบุชุดข้อมูล และจัดระดับความสําคัญของข้อมูลเปิดภาครัฐ ทจี่ะนําไปเปิดเผยอย่างน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดตามหน้าทหี่รือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
7.3-4
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
    916   917   918   919   920