Page 921 - NEIC_FINAL REPORT
P. 921

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
• ข้อมูลที่เปิดเผยได้หมายถึงข้อมูลเปิดภาครัฐ
รายงานฉบับสมบูรณ์
• ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้เช่นข้อมูลลับตามกฎหมายข้อมูลภายในหน่วยงานข้อมูลแลกเปลี่ยน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้นี้สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานได้นั้น หน่วยงานที่ร้องขอ ต้องมีอํานาจตามกฎหมายด้วย และข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่กฎหมาย ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดไว้เป็นการเฉพาะให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หลังจากนั้นให้จัดทําคําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล หรือเมทาดาตา ประกอบด้วย
- กระบวนการทําสถิติ คือ การนําชุดข้อมูลมาผ่านกระบวนการทําสถิติเพ่ือให้ได้ข้อมูลสถิติเป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยสถิติ
- กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนําข้อมูลขนาดใหญ่มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์และนําไป ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
2) กฎหมายและแนวปฏิบัติ
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศไทยมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกําหนดแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ดังนี้
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตรา 59 ระบุว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล หรือ ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลความมั่นคงหรือข้อมูล ความลับของ ทางราชการ
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระบุเก่ียวกับ
• หมวด1การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้ ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เป็นสิ่งจําเป็นโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่ชัดแจ้งและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สําคัญของเอกชน
• หมวด2ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์ สาธารณะ และ ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
• หมวด3ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลท่ีให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้
7.3-7
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 127
 

   919   920   921   922   923