Page 910 - NEIC_FINAL REPORT
P. 910

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รููปที่่ 7.2-7 ตัวอย่างแบบฟอรู์มการูรู้องข้อแบ่งปันข้้อมูล
รายงานฉบับสมบูรณ์
 แบบฟอร์มร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์สารสนเทศพลังแห่งชาติ
1. ผู้ร้องขอ นาย สมชัย กณสูตร ตําแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจพลังงาน แผนก ยุทธศาสตร์ข้อมูลพลังงาน
2. ประเภทการร้องขอ แบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ฯ ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
  3. ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนตามพื้นที่ระดับตําบลแบบค่าสูงสุดประจําวัน
4. คําอธิบายชุดข้อมูล
5. วัตถุประสงค์ในการขอแบ่งปันข้อมูล เพื่อใช้ในการพิจารณาภาพรวมของการใช้ไฟฟ้าฯ
  ตามนโยบาย/มติที่ประชุมของหน่วยงาน
ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีผู้ประสานงาน/รับผิดชอบได้แก่
6. ระบุ Schema ของข้อมูล <Date, ตําบล, หน่วยไฟฟ้าสูงสุด>
7. ระบุแหล่งที่มาภายในศูนย์
ณ วันที่
  ตําแหน่งงาน
แผนก
  ชื่อชุดข้อมูล
Dataset name
Category
Owner Unit
Classification
มูลเหตุในการเก็บข้อมูล
พันธมิตร ต้องขอเป็นกรณีไป โดยต้องไม่ละเมิด พรบ. ความเป็นส่วนตัวข้อมูล
8. รูปแบบข้อมูลในการแบ่งปัน (JSON CSV Spreadsheet etc): JSON
9. วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ (API, Open data portal, Secured portal) ผ่าน API ของศูนย์
()() ผู้ร้องขอ ผู้รับรองการร้องขอ
   ใช้ภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเท่านั้น ยกเว้นการร้องขอจากหน่วยงาน
  เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทําการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ต่อไป
ไม่นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก (ขัดแย้งกับมูลเหตุในการเก็บข้อมูล/มีการเผยแพร่ข้อมูลอยู่แล้ว)
() ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
 เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ฯ ของข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ <โปรดระบุ> โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
<โปรดระบุ>
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดําเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การแจ้งผลกลับไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ กําหนดผู้ ลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูล ดําเนินการลงนาม และสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ข้อมูลต่อไป
  7 - 116
รูปท่ี 7.2-7 ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องขอแบ่งปันข้อมูล
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
7.2-25
   908   909   910   911   912