Page 908 - NEIC_FINAL REPORT
P. 908

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ โสคารรงสกนารเทศศึกพษลากังงาารนจแัดหท่งําชแาผตนิเยพุท่ือธรศอางสรตับรก์แาลรใะชอ้ขอ้อกมแบูลขบนการดพใหัฒญน่า(ศBiูนgยD์ ata) สในารกสานรขเทับศเพคลื่อังงนาแนผแนหพ่งลชังางตาิเนพขื่ออรงอปงระับเกทาศรไใทชย้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
2. GOVERN:จัดการข้อมูลเบื้องต้น 2. GOVERN:จัดการข้อมูลเบื้องต้น
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
- เมื่อมีการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในศูนย์ ผู้บริหารข้อมูลต้องทําการตรวจสอบและประมวลคุณภาพ - เมื่อมีการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในศูนย์ ผู้บริหารข้อมูลต้องทําการตรวจสอบและประมวลคุณภาพ
ข้อมูล ซึ่งสามารถทําได้ด้วยการสุ่มตรวจโดยบุคคล (Manual) หรืออาจใช้เครื่องมือในการตรวจแบบ
ข้อมูล ซึ่งสามารถทําได้ด้วยการสุ่มตรวจโดยบุคคล (Manual) หรืออาจใช้เครื่องมือในการตรวจแบบ อัตโนมัติได้ ท้ังท่ีเป็นแบบการวางกฎเกณฑ์คุณภาพข้อมูลพ้ืนฐาน หรือการนําระบบปัญญาประดิษฐ์มา
อัตโนมัติได้ ท้ังท่ีเป็นแบบการวางกฎเกณฑ์คุณภาพข้อมูลพ้ืนฐาน หรือการนําระบบปัญญาประดิษฐ์มา ใช้ในการประมวล
ใช้ในการประมวล
- โดยผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จะต้องถูกจัดเก็บอยู่ในคลังข้อมูลของศูนย์ฯ เพ่ือให้เจ้าของข้อมูล
- โดยผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จะต้องถูกจัดเก็บอยู่ในคลังข้อมูลของศูนย์ฯ เพ่ือให้เจ้าของข้อมูล หรือผู้ใช้ข้อมูลสามารถนําสารสนเทศน้ีไปประกอบการตัดสินใจใช้งานข้อมูลนี้
หรือผู้ใช้ข้อมูลสามารถนําสารสนเทศนี้ไปประกอบการตัดสินใจใช้งานข้อมูลนี้ 3. TRANSFORM:การพัฒนาสารสนเทศและแบบจําลองสําหรับการวิเคราะห์
3. TRANSFORM:การพัฒนาสารสนเทศและแบบจําลองสําหรับการวิเคราะห์
- การใช้งานข้อมูลภายในศูนย์ต้องเป็นไปตามระบบรักษาความปลอดภัย ตามสิทธิของหน้าท่ีการทํางาน
- การใช้งานข้อมูลภายในศูนย์ต้องเป็นไปตามระบบรักษาความปลอดภัย ตามสิทธิของหน้าที่การทํางาน (Role-based)
(Role-based)
- หากสิทธิของหน้าที่การทํางานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ เช่น พนักงานจ้างเหมาภายนอก
- หากสิทธิของหน้าที่การทํางานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ เช่น พนักงานจ้างเหมาภายนอก (Outsource) อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับลับ (Secret) ได้ ให้แจ้งผู้บริหารข้อมูลถึงข้อจํากัด
(Outsource) อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับลับ (Secret) ได้ ให้แจ้งผู้บริหารข้อมูลถึงข้อจํากัด ดังกล่าวเพื่อบันทึกความจําเป็นเพื่อใช้ในการทบทวนนโยบายหากจําเป็น ในกรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ดังกล่าวเพื่อบันทึกความจําเป็นเพื่อใช้ในการทบทวนนโยบายหากจําเป็น ในกรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความจําเป็นดังกล่าวได้ ให้ทําการร้องขอไปยังคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเสนอแนะ
ความจําเป็นดังกล่าวได้ ให้ทําการร้องขอไปยังคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเสนอแนะ การปรับปรุงนโยบายซึ่งต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับฐาน
การปรับปรุงนโยบายซึ่งต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับฐาน มูลเหตุและข้อตกลงกับแหล่งข้อมูล
มูลเหตุและข้อตกลงกับแหล่งข้อมูล
- เมื่อมีการนําข้อมูลเข้าแล้ว ผู้บริหารข้อมูลต้องทําการปรังปรุงข้อมูลอภิพันธุ์ในแคตตาล็อกให้เป็น
- เมื่อมีการนําข้อมูลเข้าแล้ว ผู้บริหารข้อมูลต้องทําการปรังปรุงข้อมูลอภิพันธุ์ในแคตตาล็อกให้เป็น ปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม ทั้งในด้านการนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์ข้อมูลใด ประวัติการแก้ไข การสํารอง
ปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม ทั้งในด้านการนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์ข้อมูลใด ประวัติการแก้ไข การสํารอง ข้อมูล หรือการเข้าถึงผ่านช่องทาง API เป็นต้น ซึ่งอาจทําได้ด้วยการใช้เครื่องมือแบบอัตโนมัติได้
ข้อมูล หรือการเข้าถึงผ่านช่องทาง API เป็นต้น ซึ่งอาจทําได้ด้วยการใช้เครื่องมือแบบอัตโนมัติได้ ดังตัวอย่างการจัดเก็บแคตตาล็อกข้อมูลดังรูปที่ 7.2-6
ัั่ั็ ็้ัี่-
 รููปที่่ 7.2-6 ตัวอย่างการูจััด้เก็บแคตตาล็อกข้้อมูล
ูู.
  รูปท่ี 7.2-6 ตัวอย่างการจัดเก็บแคตตาล็อกข้อมูล ี่-ั่ั็ ็้
 7 - 114
ู.ู
4. SHARE:เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเครื่องมือการวิเคราะห์และการแชร์ข้อมูล(shareandintegratewith
4. SHARE:เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเครื่องมือการวิเคราะห์และการแชร์ข้อมูล(shareandintegratewith systems)
systems)
- ในระหว่างการพัฒนาสารสนเทศและแบบจําลองข้อมูล ผู้ใช้สามารถทําการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้า
- ในระหว่างการพัฒนาสารสนเทศและแบบจําลองข้อมูล ผู้ใช้สามารถทําการเช่ือมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้า กับชุดข้อมูลที่ตนมีสิทธ์ิ เพื่อสร้างสารสนเทศและแบบจําลอง หรือประมวลเพื่อการใช้ในข้ันตอนต่อไปได้
กับชุดข้อมูลท่ีตนมีสิทธิ์ เพ่ือสร้างสารสนเทศและแบบจําลอง หรือประมวลเพื่อการใช้ในข้ันตอนต่อไปได้ ในลักษณะการ Staging data หรือการเช่ือมโยงกับเครื่องมือท่ีใช้ในการแสดงผลมโนทัศน์ข้อมูลต่อไป
ในลักษณะการ Staging data หรือการเชื่อมโยงกับเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงผลมโนทัศน์ข้อมูลต่อไป 7.2-23
Strategic Design and Development Study of the National Energy Informa7ti.o2n-C2e3nter to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
ดงตวอยางการจดเกบแคตตาลอกขอมลดงรปท 7 2 6
รปท 7 2 6 ตวอยางการจดเกบแคตตาลอกขอมล
   906   907   908   909   910