Page 909 - NEIC_FINAL REPORT
P. 909

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
- ในกรณีที่จะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลออกสู่ภายนอกศูนย์ฯ จะต้องเป็นไปตามชั้นความลับของข้อมูล ไม่ขัดกับฐานมูลเหตุและข้อกําหนดที่ทําร่วมกับแหล่งข้อมูล โดยต้องกําหนดข้อตกลงในการใช้งาน (Disclaimer) รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลอภิพันธุ์อีกด้วย
- ในกรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ จะต้องมีการเสนอเพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร จัดการข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลพิจารณารายละเอียดทุกครั้ง โดยจะต้อง ดําเนินการโดยไม่ขัดกับฐานมูลเหตุและข้อกําหนดที่ทําร่วมกับแหล่งข้อมูล ไม่ขัดกับกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดการข้อตกลงในการใช้งาน โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องขอ แบ่งปันข้อมูลดังรูปที่ 7.2-7
 7.2-24
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 115   907   908   909   910   911