Page 907 - NEIC_FINAL REPORT
P. 907

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
รููปที่่ 7.2-5 ตัวอย่างการูรู้องข้อเก็บข้้อมูลเพมิ เติม
 แบบฟอร์มร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่/ปรับปรุงการเก็บข้อมูล
1. ผู้ร้องขอ นาย อารีย์ คงอารมณ์ ตําแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจพลังงาน แผนก ยุทธศาสตร์ข้อมูลพลังงาน
2. ประเภทการร้องขอ เก็บรวบรวมชุดข้อมูลใหม่ ปรับปรุงการเก็บข้อมูลชุดที่มีอยู่แล้ว
3. ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายครัวเรือนแบบค่าสูงสุดประจําวัน
4. คําอธิบายชุดข้อมูล
5. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจพลังงานในภาคครัวเรือนให้ละเอียดยิ่งขึ้น
6. องค์กรที่เป็นแหล่งข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง หนว่ ยงานภายใน ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือน
7. ชื่อผู้ประสานงาน นาย กวีกานต์ โสจะนะ ตําแหน่งงาน นักวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า แผนก ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
8. ความถี่ในการดําเนินงาน รายวัน
9. ภาษาที่ใช้ในชุดข้อมูล อังกฤษ
10. ชนิดพลังงาน(หากมี)ไฟฟ้า
11. อธิบายข้อกําหนดในการใช้งานข้อมูล
ต้องมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ และต้องใช้ภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเท่านั้น
12. ชนิด/รูปแบบข้อมูลJSONCSVSpreadsheetetc:JSON
13. วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ผ่านAPIของกฟน.(กําหนดClientToken)
()() ผู้ร้องขอ ผู้รับรองการร้องขอ
              เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทําการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
นําเสนอคณะฯที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ต่อไป
ไม่นําเสนอคณะฯที่ปรึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก (วัตถุประสงค์/ข้อกําหนดไม่ชัดเจน มีข้อมูลอยู่แล้ว)
() ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
  เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูล/ปรับปรุงการเก็บข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ <โปรดระบุ> โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
<โปรดระบุ>
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดําเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลไปยัง หน่วยงาน การรวบรวมหนังสือตอบกลับจากหน่วยงาน และสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ข้อมูลต่อไป
     รูปท่ี 7.2-5 ตัวอย่างการร้องขอเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 7.2-22
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 113
 

   905   906   907   908   909