Page 905 - NEIC_FINAL REPORT
P. 905

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
- เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องเริ่มกระบวนการทําความเข้าใจ และทําการตกลงตามฐานมูลเหตุ
- เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องเริ่มกระบวนการทําความเข้าใจ และทําการตกลงตามฐานมูลเหตุ
กับแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ และพิจารณาวัตถุประสงค์ เตรียมความพร้อม ขอบเขต
กับแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ และพิจารณาวัตถุประสงค์ เตรียมความพร้อม ขอบเขต การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรวมถึงการแก้ไขหากจําเป็น โดยตัวอย่างของการตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรวมถึงการแก้ไขหากจําเป็น โดยตัวอย่างของการตรวจสอบข้อมูล แสดงดังรูปที่ 7.2-4 ซึ่งแสดงถึงการประมาณค่า (Interpolation) การตรวจสอบหาค่าที่เบี่ยงเบน
แสดงดังรูปที่ 7.2-4 ซึ่งแสดงถึงการประมาณค่า (Interpolation) การตรวจสอบหาค่าที่เบี่ยงเบน (Outliner) และความไม่สอดคล้องกับกรอบข้อมูล (Inconsistency)
(Outliner) และความไม่สอดคล้องกับกรอบข้อมล (Inconsistency)
ูู
รููปที่่ 7.2-4 ตัวอย่างการูตรูวจัสอบข้้อมูล
ู
   รูปท่ี 7.2-4 ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูล รปที่ 7.2-4 ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมล
- ในการดําเนินงานนําข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ฯ จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนทุกคร้ัง
- ในการดําเนินงานนําข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ฯ จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนทุกคร้ัง
โดยข้อมูลต้องเป็นไปตามคุณภาพข้ันต่ําท่ีได้กําหนดไว้ เช่น ไม่มีค่าท่ีเกิดช่วงที่เป็นไปได้ หรือค่าท่ี
โดยข้อมูลต้องเป็นไปตามคุณภาพขั้นต่ําที่ได้กําหนดไว้ เช่น ไม่มีค่าท่ีเกิดช่วงที่เป็นไปได้ หรือค่าท่ี เบี่ยงเบนไม่เกิน 0.5% โดยหากข้อมูลไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ํา คณะทํางานด้านผู้บริหารจัดการ
เบี่ยงเบนไม่เกิน 0.5% โดยหากข้อมูลไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ํา คณะทํางานด้านผู้บริหารจัดการ ข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลต้องไม่นําเข้าในระบบ โดยมีตัวอย่างมาตรฐานข้อมูลขั้นต่ําที่ต้อง
ข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลต้องไม่นําเข้าในระบบ โดยมีตัวอย่างมาตรฐานข้อมูลขั้นต่ําที่ต้อง ตรวจสอบดังตาราง 7.2-4
ตรวจสอบดังตาราง 7.2-4
7.2-20 7.2-20
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 111
 

   903   904   905   906   907