Page 904 - NEIC_FINAL REPORT
P. 904

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
รููปที่่ 7.2-3 วารูะการูปรูะชืุ่มคณะกรูรูมการูที่่ปรูึกษาด้้านข้้อมูล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
  วาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สําหรับการประชุมครั้งที่ .... /2563 วันที่ .... เดือน .......พ.ศ. 2563
  วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
วาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ ..../2563 วันที่ ........ 2563) วาระท่ี 3 เร่ือง สืบเนื่อง
ผลการดําเนินการจากมติกรรมการฯ
(เช่น อนุมัติการรวบรวมข้อมูลใหม่ไปแล้ว ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล ดําเนินการแล้วเสร็จหรือไม่, จากการทบทวนคุณภาพข้อมูล กรรมการมีข้อแนะนําแล้ว ดําเนินการแล้วได้ผลอย่างไร)
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณา
4.1 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ ในด้านการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ต.นาแรก อ.หนองบึง จังหวัดนครอนันต์
4.2 เรื่อง การปรับปรุงความละเอียดข้อมูลราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง จากระดับเดือนเป็นระดับวัน
4.3 เรื่อง กรอบแนวคิดในการเพิ่มคุณภาพข้อมูลในด้านความสม่ําเสมอ เพื่อใช้ในการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2563 โดยมีผลบังคับใช้ ในปีงบประมาณ 2564
4.4 เรื่อง การแบ่งปันข้อมูลประมาณการจํานวนรถบนท้องถนนในเขต ปริมณฑลสู่ภายนอก
วาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
นําเสนอโดย
ประธานฯ เลขาท่ีประชุมฯ
หัวหน้า คณะทํางาน บริหารจัดการ ข้อมูล
    7 - 110
รูปท่ี 7.2-3 วาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
7.2-19
   902   903   904   905   906