Page 903 - NEIC_FINAL REPORT
P. 903

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
7.2.1 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล
เมื่อพิจารณาร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลในแง่มุมกระบวนการทางข้อมูลซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้รูปแบบของกระบวนการ COLLECT, GOVERN, TRANSFORM, และ SHARE เพื่อให้ สามารถดูแลกํากับข้อมูลได้ตลอดทั้งวงจรชีวิต โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. COLLECT:ระบุแหล่งข้อมูล
- ในการรวบรวมข้อมูล ศูนย์ฯ จะสามารถรับการร้องขอการขอข้อมูลเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลเดิม
ให้ดีข้ึน ได้ตลอดทั้งปี และคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลต้องทําการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูล อภิพันธุ์ (Metadata) ว่าข้อมูลที่มีความต้องการมากขึ้น มีอยู่แล้วหรือไม่ เพื่อให้มีการใช้งาน ข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด ดังตัวอย่างการร้องขอดังรูปที่ 7.2-5
- หากข้อมูลที่มีความต้องการไม่ได้มีการจัดเก็บไว้ภายในศูนย์ฯ ให้ผู้บริหารข้อมูลทําการรวบรวม คําขอ ซึ่งประกอบไปด้วยจุดประสงค์ แง่มุมด้านความพร้อม อุปสรรค ขอบเขต และฐานมูลเหตุที่ จะใช้ในการขอ และเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลเพื่อทําการพิจารณาอนุมัติพร้อม รับฟังข้อแนะนํา โดยอาจรวบรวมเพื่อพิจารณาเป็นรอบ ๆ เช่น ทุก ๆ รอบไตรมาส เป็นต้น โดยมี ตัวอย่างการวาระการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านข้อมูลดังรูปท่ี 7.2-3
7.2-18
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 109   901   902   903   904   905