Page 895 - NEIC_FINAL REPORT
P. 895

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
8. นโยบายในการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอก
8.1 มีกรอบและแนวทางการเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลแก่ภายนอก (Data Sharing Framework) ที่ชัดเจน และเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและ ความเป็นส่วนบุคคล เพื่อขยายประโยชน์ของข้อมูลของศูนย์ฯ สู่ภายนอก และเป็นการเตรียมความพร้อม ขององค์กรสู่ Digital Government and Open Government Data ที่จะมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยมากขึ้น
8.2 เจ้าของข้อมูลจะต้องกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน ระดับและรูปแบบที่เหมาะสมของการแบ่งปันข้อมูล และมีการส่ือสารออกไปอย่างชัดเจนไปยังผู้ขอข้อมูลก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูล
8.3 เจ้าของข้อมูลจะต้องอนุญาตให้มีการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ ของศูนย์ฯ เว้นเสียแต่ว่า
a) ถูกห้ามไว้ตามกฎหมาย
b) ทําลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนและความม่ันใจในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคล
8.4 สําหรับข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยสู่สาธารณะ เจ้าของข้อมูลจะต้องกําหนดข้อตกลงในการใช้งานเพื่อควบคุม การใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและปกป้องผลประโยชน์ของศูนย์ฯ
8.5 หากเจ้าของข้อมูลได้รับอนุมัติให้เผยแพร่ชุดข้อมูลได้ ผู้บริหารจัดการข้อมูลจะต้องประสานงานกับ คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลพร้อมทั้งข้อมูลอภิพันธุ์ ดังนี้
8.5.1 ข้อมูลที่เผยแพร่ท้ังหมด และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับจะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
8.5.2 สําหรับข้อมูลทั้งหมดที่จะเผยแพร่ จะต้องสามารถอ้างอิงข้อมูลอภิพันธุ์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์
ของศูนย์ฯ ด้วย
8.5.3 ในกรณีที่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติชุดข้อมูลที่เผยแพร่เป็นประจํา เจ้าของข้อมูลจะต้อง
เผยแพร่แผนที่ได้วางไว้ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ พร้อมเหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลง หรือการยุติ
และเสนอทางเลือกอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
8.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องให้เหตุผลสําหรับการปฏิเสธการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาลทุกคร้ัง
8.7 สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล เจ้าของข้อมูลจะต้องทําข้อตกลงและ
บันทึกเหตุผลในการตัดสินใจทุกครั้งในการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานรัฐบาลที่ร้องขอ
ส่วนที่ 4 การคุ้มครองข้อมูล (Data Protection)
9. การคุ้มครองข้อมูลทุกประเภท
9.1 เจ้าของข้อมูล ผู้บริหารจัดการข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูลภายในศูนย์ฯ จะต้องตรวจสอบเป็นระยะว่ามีการ ป้องกันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติในการจัดการ ข้อมูล อย่างน้อยดังน้ี
 7.2-10
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 101

   893   894   895   896   897