Page 887 - NEIC_FINAL REPORT
P. 887

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
ดูแลข้อมูล (Data Protection Office) ภายในศูนย์ฯ โดยข้อมูลทุกชุดต้องมีการจัดเก็บรายละเอียด (กฎเกณฑ์
ข้อมูล) อาทิ จัดชั้นความลับ (Classification) มีการกําหนดเจ้าของข้อมูล (Data Owner/Steward) ดูแลข้อมูล (Data Protection Office) ภายในศูนย์ฯ โดยข้อมูลทุกชุดต้องมีการจัดเก็บรายละเอียด (กฎเกณฑ์
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล (Data Administrator) ดังรูปที่ 7.2-1
ข้อมูล) อาทิ จัดชั้นความลับ (Classification) มีการกําหนดเจ้าของข้อมูล (Data Owner/Steward)
รูปท่ี 7.2-1 กระบวนการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลในภาพรวม
ในการศึกษานี้ ที่ปรึกษาจะเสนอแนวทางการจัดทํานโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ
รวมถึงตัวอย่างแนวปฏิบัติของกระบวนการ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้กับศูนย์ ให้มีการดูแลข้อมูลที่มีระเบียบ ในการศึกษานี้ ที่ปรึกษาจะเสนอแนวทางการจัดทํานโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ
มีโครงสร้างการดูแลข้อมูลเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกัน โดยครอบคลุม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ รวมถึงตัวอย่างแนวปฏิบัติของกระบวนการ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้กับศูนย์ ให้มีการดูแลข้อมูลที่มีระเบียบ
การจัดระดับชั้นความลับข้อมูล และเมื่อเริ่มมีการดําเนินงาน ก็ควรจะมีการร่างแนวปฏิบัติการกํากับดูแลข้อมูล มีโครงสร้างการดูแลข้อมูลเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกัน โดยครอบคลุม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ให้ครบถ้วนในทุกกระบวนการ รวมถึงการสร้างทะเบียนข้อมูลทั้งหมดศูนย์ฯ และมีแผนงานขับเคลื่อนการ การจัดระดับช้ันความลับข้อมูล และเมื่อเริ่มมีการดําเนินงาน ก็ควรจะมีการร่างแนวปฏิบัติการกํากับดูแลข้อมูล
ดําเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการจัดตั้งและบูรณาการงานด้าน ให้ครบถ้วนในทุกกระบวนการ รวมถึงการสร้างทะเบียนข้อมูลทั้งหมดศูนย์ฯ และมีแผนงานขับเคลื่อนการ
ธรรมาภิบาลข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงงานด้านการส่งเสริมการเกิดการสร้างคุณค่า ดําเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการจัดตั้งและบูรณาการงานด้าน
จากข้อมูลให้เต็มประสิทธิภาพ เช่น แนวทางการสร้างระบบบริการด้านข้อมูลที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูล ธรรมาภิบาลข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงงานด้านการส่งเสริมการเกิดการสร้างคุณค่า
ได้ง่าย มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่เผยแพร่ หรือแนวทาง จากข้อมูลให้เต็มประสิทธิภาพ เช่น แนวทางการสร้างระบบบริการด้านข้อมูลที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูล
ในการจัดการกรณีท่ีมีการรั่วไหลของข้อมูล (Data Breach/Leak) เป็นต้น
ได้ง่าย มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่เผยแพร่ หรือแนวทาง
ในการจัดการกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูล (Data Breach/Leak) เป็นต้น 7.2-2
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล (Data Administrator) ดังรูปที่ 7.2-1 รููปที่่ 7.2-1 กรูะบวนการูสรู้างธรูรูมาภิิบาลข้้อมูลในภิาพรูวม
รูปที่ 7.2-1 กระบวนการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลในภาพรวม
    7.2-2
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 93
   885   886   887   888   889