Page 889 - NEIC_FINAL REPORT
P. 889

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
2.6 “แบบจําลองข้อมูล | Data model" หมายถึงนิยามของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของชุดข้อมูล และ/หรือ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติข้อมูลต่อโลกแห่งความจริง
2.7 “ข้อมูลอภิพันธุ์ | Metadata” หมายถึงข้อมูลของข้อมูล เป็นคําอธิบายที่มีโครงสร้างของข้อมูลรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เงื่อนไขในการใช้งาน และคุณลักษณะอื่น ๆ ของข้อมูล เช่น ระดับในการ เข้าถึง หรือ คุณสมบัติต่าง ๆ ข้อมูลอภิพันธุ์จะอธิบายว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไรเก่ียวกับ ข้อมูลน้ัน ๆ
2.8 “ชุดข้อมูล | Data set” หมายถึงการรวบรวมข้อมูลซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นในเร่ือง ของ หัวข้อ ผู้ตอบแบบสอบถาม หรือห้วงเวลาในการรายงาน โดยชุดข้อมูลอาจประกอบด้วยชุดข้อมูล หลายชุด อาจเป็นแหล่งข้อมูลภายใน (เช่น เกิดขึ้นจากโครงการภายในกระทรวงพลังงาน) หรือ แหล่งข้อมูลภายนอก (เช่น รวบรวมจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล)
2.9 “คุณภาพข้อมูล | Data quality” หมายถึงความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความครบถ้วนของชุด ข้อมูล รวมถึงความถ่ีในการรวบรวมและชุดข้อมูลล่าสุดที่มี
2.10 “ความถูกต้อง|Accuracy”หมายถึงระดับของความถูกต้องและเท่ียงตรงต่อวัตถุการวัดหรือธุรกรรม ใด ๆ ของชุดข้อมูล
2.11 “ความสอดคล้อง|Consistency”หมายถึงระดับของข้อมูลท่ีเหมือนกันในเขตของข้อมูลสําหรับชุดของ ข้อมูลน้ัน ๆ และที่ได้จากการเก็บรวบรวมของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
2.12 “ความครบถ้วน|Completeness”หมายถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นมีพร้อมเม่ือต้องการ
2.13 “การเก็บรวบรวม|Acquisition”หมายถึงการกระทําเพื่อเก็บให้ได้มาหรือการได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.14 “การควบคุม|Control”หมายถึงอํานาจของส่วนงานในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลและวิธีการประมวลผล
2.15 “การประมวลผล|Processing”หมายถึงการดําเนินการใดๆหรือชุดของการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การรวบรวม การบันทึก การถือครอง การใช้งาน การจัดการ การเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง การรับมา การให้คําปรึกษา การเผยแพร่ การแจกจ่ายหรือ การทําให้พร้อมใช้งาน การจัดตําแหน่ง การปิดกั้น ลบหรือทําลาย
2.16 “การเปิดเผยข้อมูล|Disclosure”หมายถึงการกระทําในการจัดทําข้อมูลท่ีมีให้แก่บุคคลภายนอกศูนย์ฯ
2.17 “ข้อมูลส่วนบุคคล|Personaldata”หมายถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถ
ยืนยันตัวตนได้
2.18 “การให้ความยินยอม | Consent” หมายถึงข้อตกลงที่ได้รับแจ้งจากบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ หรือเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับท่ีเก่ียวข้องกับ องค์กร โดยความยินยอมจากบุคคลน้ันอาจเป็นได้ท้ังโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
7.2-4
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 95   887   888   889   890   891