Page 885 - NEIC_FINAL REPORT
P. 885

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งครอบคลุมการจัดการกําหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลในทุกขั้นตอน โดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(7) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ในแง่ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พระราชบัญญัตินี้ ส่งเสริมให้การดําเนินงานภายในรองรับการ กระบวนการท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมี การมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในอย่างเหมาะสม
จากบริบทต่าง ๆ ทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการมุ่งธรรมาภิบาลข้อมูลนั้น สามารถกล่าวโดยสรุป ได้ว่ากรอบทางด้านกฎหมายทําให้นโยบายธรรมมาภิบาลข้อมูลของศูนย์สารสนเทศต้องครอบคลุมประเด็น คุณภาพข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของระบบทั้งในด้านข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นอย่างน้อย
7.1-91
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 91

   883   884   885   886   887