Page 886 - NEIC_FINAL REPORT
P. 886

 7 - 92
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล นิยามและกฎเกณฑ์ข้อมูล และโครงสร้างธรรมาภิบาล
จากบริบทท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ได้รับข้อมูล พลังงานมาจากหลายแหล่งตามบทบาทหน้าที่และความร่วมมือ เป็นข้อมูลที่มีความละเอียด (Granularity) และมีข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยหลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูลจํานวนมากมาเป็นระยะเวลานาน ทําให้มาตรฐานด้านข้อมูล โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ยังไม่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสมบูรณ์ในการใช้งานใน อนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมการดําเนินงานแบบ Big Data ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน และประเทศ
ดังนั้น ศูนย์ฯ จําเป็นต้องมีการวางกรอบนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ในการจัดเก็บ จัดการดูแล นําไปใช้ และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่ประมวลและค้นพบ (Process และ Discovery Insights) เกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เป็นระบบและมาตรฐาน พร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับระเบียบ ปฏิบัติภายในที่เป็นไปตามกฎหมายด้านข้อมูลดังที่ได้กล่าวมา และกรอบนโยบายจะเป็นจุดเริ่มต้นของแนว ปฏิบัติที่ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และส่วนงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระทรวงพลังงานต้องนําไปใช้ได้อย่าง เหมาะสม โดยเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของการมีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูล รวมทั้งเป็นต้นแบบ การดูแลข้อมูล และส่งเสริมความเชื่อมั่นของศูนย์ฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนําข้อมูลด้านพลังงานของ ประเทศไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) คือ การกํากับดูแลข้อมูล รวมถึงการกําหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งวงจรชีวิต (Life Cycle) ตั้งแต่การสร้าง ประมวลผล จัดเก็บ ใช้งาน และการจัดการเมื่อพ้นระยะใช้งานข้อมูล ทั้งนี้ หลักการสําคัญของธรรมาภิบาล ข้อมูลได้แก่การสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างคุณค่าจากข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงและความเข้ากัน กับกฎระเบียบและมาตรฐานอย่างเหมาะสม (Balance between value creation, and risk and compliance) ซึ่งการสร้างคุณค่าสามารถครอบคลุมถึงการได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีคุณภาพ และการเตรียมข้อมูลให้การเข้าถึงอย่างสะดวกและถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ได้ทันท่วงที การใช้ข้อมูลให้ก่อประโยชน์ให้คุ้มค่า ในขณะที่การบริหารความเสี่ยง (Risk) และความเข้ากัน (Compliance) กับกฎหมาย มาตรฐานต่าง ๆ จะครอบคลุมถึงความปลอดภัยข้อมูล คุณภาพข้อมูล การจัดชั้นข้อมูล ความครบถ้วนของคําอธิบายข้อมูล สถาปัตยกรรมข้อมูล
ในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล ศูนย์ฯ สามารถเริ่มจากการร่างนโยบายกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Policy) ให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของข้อมูลที่ชัดเจน เป็นระบบ สอดคล้องกับ กฎหมายที่ได้กล่าวมา และให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ สามารถนํามาใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ หลักการร่างนโยบายกํากับดูแลข้อมูลจะครอบคลุมถึงการจัดตั้ง คณะกรรมการดูแลข้อมูล หรือ คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลในองค์กร (Data Council) และการจัดตั้งศูนย์กํากับ
7.2-1
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   884   885   886   887   888