Page 883 - NEIC_FINAL REPORT
P. 883

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
รายงานฉบับสมบูรณ์
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เป็นพระราชบัญญัติที่รวมเอาร่าง พระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล และร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาไว้ร่วมกัน เป็นพระราชบัญญัติฉบับเดียว 41
โดยพระราชบัญญัตินี้ กล่าวถึงการพัฒนาให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่
(7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ (8) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(9) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(10) ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(11) พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(12) สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งยุทธศาสตร์เหล่านี้ จะเน้นการสนับสนุนมากกว่ามาตรการควบคุม โดยจะมีเพียงประเด็นที่ (6) การสร้าง
ความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งจะต้องถูกพิจารณาในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ข้อมูลท่ีได้รับจากหน่วยงาน ต่าง ๆ มีความปลอดภัยสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
(3) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรการ ปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญทางสารสนเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถให้บริการ ได้เป็นปกติและหน่วยงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที 42 โดยโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ได้แก่ พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์ฯ ต้องมี
41 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, บทสรุปสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ), http://web.senate.go.th/document/manual/554.pdf (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
42 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คู่มือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่าน สนช. เพื่อรอประกาศใช้, http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7% E0%B8%AD/3894/ (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2562).
 7.1-89
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 89   881   882   883   884   885