Page 882 - NEIC_FINAL REPORT
P. 882

7 - 88
ในการตรวจสอบบริกรข้อมูลจะดําเนินการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่าง กฎระเบียบ นโยบาย และ มาตรฐานที่กําหนด กับการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ พร้อมทั้งทําการวัดผลด้านคุณภาพข้อมูล หลังจากนั้น รายงานผลความสอดคล้อง คุณภาพข้อมูล ความมั่นคง ปลอดภัย และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับ ข้อมูลไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ ถึงผลการดําเนินงาน และประเด็นปัญหาท่ีพบ
4) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระบบบริหารและ กระบวนการจัดการข้อมูล หรือวงจรชีวิตของข้อมูล ทั้งนี้สภาพแวดล้อมหรือกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง รายการความต้องการจากผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงผล การตรวจสอบ เช่น รายงานผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการดําเนินงานต่อนโยบายข้อมูล รายงาน คุณภาพ ข้อมูล รายงานความมั่นคงปลอดภัย รายงานความเสี่ยงต่อข้อมูล จะถูกใช้สําหรับการปรับปรุงกระบวนการ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ ข้อมูล เกณฑ์การประเมินความพร้อมของ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพ ข้อมูล และโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
7.1.4 บริบทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางธรรมาภิบาล
ข้อมูลส่วนใหญ่ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นหลัก โดยเป็นการรวบรวมจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งมีกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล ข้อมูล จํานวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย
• พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ.2560
• พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ.2562
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพ่ิมเติม • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562
• พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพ.ศ.2562
• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.1-88
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
3) การตรวจสอบวัดผลและรายงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์
 


   880   881   882   883   884