Page 881 - NEIC_FINAL REPORT
P. 881

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
5) การประเมินผลการปรับใช้มาตรการว่ามีการปรับใช้ถูกต้องตามแผนที่วางไว้หรือไม่และผลลัพธ์ เป็นไปตามความคาดหวงั หรือไม่
6) การมอบหมายให้บุคคลในองค์กรมีหน้าที่พิจารณาว่าความเสี่ยงที่ลดลงภายหลังได้มีการนํา มาตรการไปใช้แล้วนั้นอยู่ในระดับท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้หรือไม่
7) การสังเกตการณ์เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องมีการสังเกตการณ์เฝ้าระวังระบบเพื่อให้เกิด การตระหนักรู้ถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบอยู่เสมอ และเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ ตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยงต่อไปในอนาคต
สําหรับในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนั้น มีการกําหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่ใช้สําหรับกํากับดูแลการดําเนินการใดต่อข้อมูลให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้วางไว้ก่อนแล้วนั้น จึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินงานของระบบสารสนเทศ ยังคงเป็นไปตามแนวนโยบาย ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่เกิดข้อผิดพลาด ในการดําเนินการของระบบ โดยกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลนั้น แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน 40 คือ
1) การวางแผน
การวางแผนเริ่มตั้งแต่กําหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหา ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสําคัญเนื่องจากเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะ กําหนด กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหาร จัดการข้อมูล หลังจากที่ได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์และประเด็น ปัญหาที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การกําหนด ขอบเขตการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนที่ใช้ในการดําเนินงาน หลังจากนั้น นําแผนงาน กฎระเบียบ และ นโยบายที่เกี่ยวข้องไปประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
2) การปฏิบัติ
การปฏิบัติในด้านนี้อ้างถึงการดําเนินการใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ข้อมูลและ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สถาปนิกข้อมูล นักออกแบบข้อมูล นักจัดการฐานข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล เจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สร้างข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งต้องดําเนินการ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ได้กําหนดไว้ ขณะที่บริกรข้อมูลจะให้ความรู้และ สนับสนุนให้บุคคลที่ เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้น ท้ังนี้รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน และประเด็นปัญหาท่ีพบระหว่างปฏิบัติงานจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ที่มา: 40 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ธรรมาภิบาลข้อมลู ภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0, หน้า 37-38. 7.1-87
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 87
  
   879   880   881   882   883