Page 869 - NEIC_FINAL REPORT
P. 869

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
- คู่มือแสดงรายการชุดข้อมูลที่สําคัญ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบในการใช้งาน ที่เกี่ยวกับชุดข้อมูลที่สําคัญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ ข้อมูลเปิด
- แนวปฏิบัติในการออกแบบความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นคู่มือที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง และ สามารถออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นแนวคิดเชิงนวัตกรรมตลอดจนสามารถเข้าถึง ชุดข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงแนวทางในการแก้ปัญหา
2) การเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐและการขอใช้บริการของประชาชน มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล คือ
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งกําหนดให้มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทํางานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้อง เชื่อมโยง มีการ แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน และมีความปลอดภัย
- ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจําเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน
- ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็นต่อธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือ
3) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เน่ืองจากข้อมูลที่อยู่ในระบบนั้น มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย จึงจําเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยมีกฎหมายกําหนดในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการกํากับดูแล การรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูล การกําหนดมาตรการคุ้มครอง และประเด็นอ่ืน ๆ คือ
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดประเภทข้อมูลท่ีเปิดเผยได้และ เปิดเผยไม่ได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่จําเป็นต้องมีการพิจารณาในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูล ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง อย่างมีหลักเกณฑ์
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์กลไก และ มาตรการที่กํากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7.1-75
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 75


   867   868   869   870   871