Page 868 - NEIC_FINAL REPORT
P. 868

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
กฎหมาย และบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลและความรู้อื่น ๆ เช่น การให้นิยามต่าง ๆ ตลอดจนในเรื่องคุณภาพข้อมูล โดยรับคําสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล และมี การให้ข้อมลู สนับสนุนการตัดสินใจต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
3) ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลประกอบไปด้วยเจ้าของข้อมูลทีมบริหารจัดการข้อมูลผู้สร้างข้อมูลและ ผู้ใช้ข้อมูลซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้เทําหน้าที่ให้การสนับสนนุ ธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงานต่อ ทีมบริกรข้อมูล และคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
1.2. กฎระเบียบเก่ียวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
การกําหนดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน จะต้องคํานึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
แนวนโยบายที่เก่ียวข้อง ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐมีกฎหมายกําหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ ยกระดับการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล คือ
26
 ทม่ี า:
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 กําหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น ความลับของทางราชการ
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานจัดทําและครอบครอง ในรูปแบบดิจิทัล
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีหลักคือเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด เป็นข้อยกเว้น กําหนดหลักเกณฑ์และกลไกการเปิดเผยข้อมูล และกําหนดประเภทข้อมูลที่เปิดเผย ได้และเปิดเผยไม่ได้
- แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค แบบฟอร์มคําอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล คู่มือการเปิดเผยข้อมูล และคู่มือการนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน data.go.th
26 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), หน้า 44-47. 7.1-74
 7 - 74
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   866   867   868   869   870