Page 867 - NEIC_FINAL REPORT
P. 867

             โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
แผนพลังงานของประเทศไทย
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย
รููปที่่ 7.1-3 องค์ปรูะกอบข้องธรูรูมาภิิบาลข้้อมูลภิาครูัฐด้้านพลังงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
   ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล กฎระเบียบธรรมาภบิาลข้อมูล กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล กฎระเบียบธรรมาภบิาลข้อมูล กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ทีมบริกรข้อมูล
ทีมบริกรข้อมูล
ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล
สภาพแวดล้อม ธรรมาภิบาลข้อมูล
การวางแผน
การวางแผน
การปฏิบัติ
   สภาพแวดล้อม ธรรมาภิบาลข้อมูล
 นิยามข้อมูล
นิยามข้อมูล
การปฏิบัติ
  กฎเกณฑ์ของข้อมูล/นโยบาย ข้อมูล
การตรวจสอบ วัดผล และ รายงาน
รูปที่ 7.1-3 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน รูปท่ี 7.1-3 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
1.1. ผู้เก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน 1.1. ผู้เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
ในส่วนนี้จะต้องกําหนดลําดับขั้นระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้าน
ในส่วนนี้จะต้องกําหนดลําดับขั้นระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้าน พลังงาน และแสดงถึงสิทธิในการสั่งการตามลําดับขั้น ทั้งจํานวนบุคลาการและความลึกของบุคลากร โดยอาจจัดต้ัง
พลังงาน และแสดงถึงสิทธิในการสั่งการตามลําดับขั้น ทั้งจํานวนบุคลาการและความลึกของบุคลากร โดยอาจจัดตั้ง ส่วนงานธรรมาภิบาลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ คือ
ส่วนงานธรรมาภิบาลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ คือ
- รูปแบบทีมเสมือนซึ่งคัดเลือกมาจากส่วนงานต่างๆท่ีมีอยู่เดิม
- รูปแบบทีมเสมือนซ่ึงคัดเลือกมาจากส่วนงานต่างๆที่มีอยู่เดิม
- รูปแบบที่มีส่วนงานรับผิดชอบชัดเจนซึ่งจะจัดตั้งใหม่หรือกําหนดหน้าที่ให้กับส่วนงานที่มีหน้าท่ี
- รูปแบบที่มีส่วนงานรับผิดชอบชัดเจนซึ่งจะจัดตั้งใหม่หรือกําหนดหน้าที่ให้กับส่วนงานที่มีหน้าที่ คล้ายกับโครงสร้าง ท่ีมีอยู่เดิม
คล้ายกับโครงสร้าง ที่มีอยู่เดิม
- รูปแบบผสมซ่ึงแยกหน้าที่ชัดเจนระหว่างส่วนงานท่ีรับผิดชอบหลักกับทีมเสมือน
- รูปแบบผสมซึ่งแยกหน้าท่ีชัดเจนระหว่างส่วนงานที่รับผิดชอบหลักกับทีมเสมือน โดยจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน 3 กลุ่ม คือ
โดยจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน 3 กลุ่ม คือ
1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานผู้บริหาร
1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัย ระดับสูง ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหัวหน้า
ระดับสูง ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหัวหน้า ทีมบริกรข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลมีอํานาจสูงสุดในเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล
ทีมบริกรข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลมีอํานาจสูงสุดในเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล ภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติข้อมูลพลังาน ทําหน้าท่ีตัดสินใจเชิงนโยบาย แก้ไขปัญหา
ภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติข้อมูลพลังาน ทําหน้าท่ีตัดสินใจเชิงนโยบาย แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการภายในคณะกรรมการ
และบริหารจัดการภายในคณะกรรมการ
2) ทีมบริกรข้อมูลประกอบด้วยหัวหน้าบริกรข้อมูลบริกรข้อมูลด้านธุรกิจบริกรข้อมูลด้านเทคนิค
2) ทีมบริกรข้อมูลประกอบด้วยหัวหน้าบริกรข้อมูลบริกรข้อมูลด้านธุรกิจบริกรข้อมูลด้านเทคนิค บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล รวมไปถึงบุคคลที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย
บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล รวมไปถึงบุคคลที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย
7.1-73 7.1-73
7 - 73
การตรวจสอบ วัดผล และ รายงาน
   กฎเกณฑ์ของข้อมูล/นโยบาย ข้อมูล
การปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูล
 การปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูล
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์   865   866   867   868   869