Page 871 - NEIC_FINAL REPORT
P. 871

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล
รายงานฉบับสมบูรณ์
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดย กําหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบและ ช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทํางาน ให้มีความ สอดคล้องกันและเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการ เพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการให้บริการและเข้าถึงประชาชน และในการ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมและกํากับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศต้อง ดําเนินการตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรักษาสถานะของ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 โดยกําหนดให้มีมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ในระดับเคร่งครัด ระดับกลาง หรือ ระดับพื้นฐาน ให้หน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือ องค์กรปฏิบัติตาม มาตรฐาน
1.3. กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
ลําดับข้ันตอนของข้อมูลหรือระบบบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูลเริ่มตั้งแต่ การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลถาวร ไปจนถึงการทําลายข้อมูล จะต้องมี กระบวนการ คือ 27
 ท่ีมา:
1) การเลือกข้อมูลเพื่อดําเนินการธรรมาภิบาลได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลความมั่นคงข้อมูล ความลับทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ
2) การระบุเป้าหมายซึ่งต้องพิจารณาครอบคลุมประเด็นคุณภาพข้อมูลการเข้าถึงและการจัดการ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย และต้นทุนและ ประสิทธิภาพด้วย
27 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), หน้า 32. 7.1-77
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 77
   869   870   871   872   873