Page 866 - NEIC_FINAL REPORT
P. 866

  7 - 72
เนื่องจากข้อมูลที่เข้าสู่ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาตินั้น จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป มีวัตถุประสงค์ใน การใช้งานต่างกัน สามารถเปิดเผยออกไปได้ในขอบเขตที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลความลับราชการ ข้อมูล ความมั่นคง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้สามารถกําหนดอํานาจการเข้าถึง การรักษา ความปลอดภัยที่เหมาะสม ไปจนถึงการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันได้ แต่ไม่ใช่การแยกประเภทข้อมูล เพื่อกัน ข้อมูลใด ๆ ออกไปจากระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่อย่างใด
นอกจากนี้ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลจะมีข้อพิจารณาถึงการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ด้วย เนื่องจากอาจมีข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ ความมั่นคงของประเทศ หรือข้อมูลที่เป็นความลับราชการ การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว จึงอาจต้องพิจารณา เก็บรักษาไว้ในระบบของรัฐเองที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอจากการโจมตีทางไซเบอร์
ดังนั้นแนวทางการดําเนินงานในการแก้ปัญหาอุปสรรค ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงกระทําได้โดยการจัดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน โดยมี ข้อพิจารณาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน
ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานมีข้อจํากัดในการใช้ข้อมูลที่ตนเองได้รับหรือจัดเก็บมาโดยอาศั ยอํานาจ ตามกฎหมายแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ให้อํานาจนั้น และในกรณีมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานก็จําเป็นต้องสอดคล้อง ตามกฎหมายที่กํากับดูแลการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต้นทาง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งการกําหนดธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงานขึ้นจะ ช่วยให้สามารถมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งยังเป็นการกําหนดกรอบ การปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
ทั้งนี้ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ผู้เกี่ยวข้องกับ ธรรมาภิบาลข้อมูล กฎระเบียบต่าง ๆเก่ียวกับธรรมาภิบาลข้อมูล และกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 25
ท่ีมา: 25 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ธรรมาภิบาลข้อมลู ภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2562), หน้า 32.
7.1-72
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์   864   865   866   867   868