Page 842 - NEIC_FINAL REPORT
P. 842

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
7.1.1.2 ข้อเสนอแนะทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล
รายงานฉบับสมบูรณ์
ด้วยเหตุที่หลักการตามกฎหมายเดิมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดให้หน่วยงาน ใช้ความระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหน้าที่และ อํานาจของแต่ละหน่วยงานก็แยกกันไปตามเหตุผลการทํางานดั้งเดิมโดยไม่สามารถถ่ายโอนและเชื่อมโยงกันได้ โดยง่ายด้วยข้อจํากัดทางกฎหมาย ดังนั้นพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 จึงกําหนดวางหลักเกณฑ์ และกําหนดแนวทางเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะให้ภาครัฐสามารถ
  บริหารงานผ่านระบบดิจิทัล และสามารถบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ จึงกําหนดให้มีศูนย์
 แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางและมีมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล โดยหน่วยงานที่นําข้อมูล ไปใช้จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในหน้าที่และอํานาจของตนเท่านั้น และต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ไม่มีการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะต้องมีการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ทางที่ปรึกษาได้นําผลการศึกษาทบทวนข้อมูลด้านกฎหมายการเข้าถึง ถ่ายโอน และเชื่อมโยงข้อมูล มาจัดเตรียมประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จากการดําเนินงานในปัจจุบัน เพื่อจะใช้ใน การเตรียมความพร้อมและรายละเอียดในการแก้ไขกฎหมายและระเบียบ เพื่อให้การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติฯ ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต โดยเบ้ืองต้นทางที่ปรึกษาได้สรุปผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • การเชื่อมโยงข้อมูล บางหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับในการเก็บรวบรวมข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน จึงมีข้อจํากัดในการที่จะให้หน่วยงานอื่นใน การเข้าถึงข้อมูล การถ่ายโอนหรือเชื่อมโยงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในระยะเริ่มต้นหน่วยงานที่ต้องการ ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะต้องใช้การหารือกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อขอความร่วมมือและการ
 อนุญาตการเชื่อมโยงข้อมูลโดยจัดทําเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน หรือ จัดทําเป็นหนังสือเพื่อขอความยินยอม ต่อมาในระยะถัดไปจะใช้รูปแบบการบูรณาการทํางานภายใต้ คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลภายในกระทรวงหรือระหว่างกระทรวง ซึ่งในปัจจุบัน ทางสํานักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ ดิจิทัล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีการกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ. บูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบดิจิทัลได้ โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกําหนด และ
 7 - 48
7.1-48
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย   840   841   842   843   844