Page 840 - NEIC_FINAL REPORT
P. 840

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
9. ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
10. ศึกษา ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
11. ประสาน บูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภูมิภาค
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวง หรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย แม้สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะไม่ได้มีหน้าที่ในทางปฏิบัติการ แต่การกําหนดนโยบายเป้าหมาย
และแผนการดําเนินงานต่าง ๆ นั้น จําเป็นจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นฐานใน การดําเนินงาน การได้มาซ่ึงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสําคัญ เนื่องจากสํานักปลัดมิได้เป็นผู้เก็บข้อมูล เหล่านั้นมาโดยตรง สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานจึงอาจอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ ตามอํานาจหน้าที่ของตนได้
นอกจากนี้สํานักงานปลัดยังมีหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการ บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน จึงต้องมีมาตรการเพ่ือคุ้มครองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ให้ปลอดภัย เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ทางที่ปรึกษาได้รวบรวมรายละเอียด สาระสําคัญ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และนํามา สรุปผลการศึกษาทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลด้านพลังงาน แสดงในรูปที่ 7.1-1
 7 - 46
7.1-46
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   838   839   840   841   842