Page 838 - NEIC_FINAL REPORT
P. 838

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดให้มีการจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการบริหาร กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงกําหนด ซึ่งจะมีขึ้นในกรณีที่ได้มีการกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํากว่าต้นทุนของ ผู้ประกอบการทําให้เกิดการขาดทุนในปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ จึงกําหนดให้มีการจ่ายเงินเพื่อชดเชย ผลการขาดทุนให้แก่ผู้ค้าน้ํามันได้ ป้องกันการลดปริมาณจําหน่ายหรืองดการจําหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
ในการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
 กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วแต่กรณีและให้หน่วยงานดังกล่าวส่งเงินให้กับ สํานักงานกองทุนน้ํามันอีกครั้ง เช่นเดียวกับการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายผ่านหน่วยงานข้างต้นเช่นกัน จึงมีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงกับกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิง
  ธรรมชาติ โดยผู้ส่งเงินเข้ากองทุนหรือขอรับเงินชดเชยจะต้องยื่นเรื่องที่กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรม เชื้อเพลิงธรรมชาติตามแบบที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะปรากฏรายละเอียดต่าง ๆ สําหรับการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงใน ประเทศนั้น การส่งเงินเข้ากองทุนและการขอรับเงินชดเชยเป็นไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ํามัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดให้มีการนําส่งเงินพร้อมกับการชําระภาษีสรรพสามิต โดยมี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงินหรือการรับเงินชดเชย ได้แก่ บัญชีสรุปแสดงปริมาณและอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ ส่งออก บัญชีสรุปแสดงชนิด ปริมาณ อัตราของน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ํามันที่นําออก/รับเข้าโรงกลั่น บัญชี สรุปแสดงชนิด ปริมาณ และอัตราของไบโอดีเซลที่นํามาผสมเป็นน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว รายงานสรุปการส่งเงินเข้า กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง รายงานสรุปการรับเงินชดเชยกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และรายงานสรุปการส่งเงินคืนกองทุน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ขอคืนภาษีสรรพสามิต ซึ่งจะประกอบไป ด้วยจํานวนอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย และปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียม เช่นเดียวกับ
ใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ยื่นต่อกรมศุลกากร
ทั้งนี้มี พระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นกฎหมาย
เดิมที่ให้อํานาจนายกรัฐมนตรีออกคําสั่งเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ํามัน และได้มีการออกคําสั่งตั้งกองทุน น้ํามันตลอดจนมาตรการการส่งเงินเข้ากองทุนและการได้รับเงินชดเชย จนกระทั่งได้มีพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามัน
 เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ใช้แทนที่คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 โดยปัจจุบันมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยให้อํานาจคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน มีอํานาจ
  7 - 44
7.1-44
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   836   837   838   839   840