Page 839 - NEIC_FINAL REPORT
P. 839

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคาและกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจําหน่าย ณ โรงกลั่นเพื่อใช้ในประเทศ หรือที่นําเข้าเพื่อใช้ในประเทศ หลักเกณฑ์การคํานวณและค่าการตลาด ค่าขนส่งน้ํามัน ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา น้ํามันเชื้อเพลิง และราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นหรือราคาขายปลีก ตลอดจนสามารถกําหนดให้โรงกลั่นแจ้งราคาขายส่ง หน้าโรงกลั่นต่อคณะกรรมการได้ ซึ่งทําใหจ้ ากเดิมที่อํานาจในการกําหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย อยู่กับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กลายไปเป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ดังนั้นสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจึงมีข้อมูลที่ได้จากแบบรายงานสรุปเมื่อมีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือ
 รับเงินชดเชย ซึ่งมีการดําเนินการผ่านกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และส่งต่อมายัง สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
 (16) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2562 ภายใต้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดการทรัพยากร และบริหารราชการของกระทรวง โดยมี อํานาจหน้าท่ี
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํา ข้อมูลเพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พลังงาน รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงพลังงาน และแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการ ปฏิบัติงาน
3. จัดทํายุทธศาสตร์ ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ กระทรวงพลังงานในต่างประเทศ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
5. กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงพลังงาน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพลังงาน
7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
8. กํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินงานในภารกิจของงานด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอํานาจ
7.1-45
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 45













































































   837   838   839   840   841