Page 837 - NEIC_FINAL REPORT
P. 837

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
(15) สํานักงานกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง
รายงานฉบับสมบูรณ์
สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นหน่วยงานของรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับดูแล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เนื่องจากได้ยุบ เลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) และตั้งสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นแทน โดยรับผิดชอบงานธุรการในการบริหารของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งที่รับโอนเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินมาจาก กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547
 ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้จัดตั้งกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในสํานักกองทุน น้ํามันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง โดยอยู่ภายใต้กรอบการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติกําหนด ทั้งนี้ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงานเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่เสนอแผนรองรับวิกฤตและรายงานผลการปฏิบัติงาน กําหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกองทุนและกํากับดูแลการดําเนินงานของกองทุน กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการส่งเงินเข้ากองทุน หรือได้รับเงินชดเชย อนุมัติการจ่ายเงินกองทุนตามแผนรองรับวิกฤต และหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมาย โดยมีอํานาจ ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย สําหรับสํานักงานกองทุนน้ํามัน เชื้อเพลิง ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการ โดยมีผู้อํานวยการเป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ในการดําเนินงานของกองทุน กฎหมายกําหนดหน้าที่ให้มีการส่งเงินเข้ากองทุน ตามอัตราที่คณะกรรมการ บริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงกําหนด โดยกรณีน้ํามันเชื้อเพลิงผลิตภายในราชอาณาจักร ให้ผู้ผลิตและจําหน่าย น้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นโรงกลั่นส่งเงินเข้ากองทุนให้กรมสรรพสามิตตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีเป็นน้ํามัน เชื้อเพลิงที่นําเข้า ให้ผู้นําเข้าส่งเงินเข้ากองทุนให้แก่กรมศุลกากรตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง ส่วนกรณีก๊าซ
 ปิโตรเลียมเหลวจากการแยกก๊าซธรรมชาติที่ซื้อหรือได้มาจากรัฐ ผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ให้ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวส่งเงินเข้ากองทุนให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ทําการ โรงกลั่น สถานที่เก็บและสถานีจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน หรือวัตถุใด เพื่อพิจารณาการกระทําที่อาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ กองทุนน้ํามัน
 7.1-43
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
7 - 43
   835   836   837   838   839