Page 793 - NEIC_FINAL REPORT
P. 793

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
จะเห็นว่าแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2557 – 2561 มีความครอบคลุมในงานปัจจุบันของ สนพ. ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว แต่ถ้าต้องการให้มั่นใจได้ว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสนพ. สามารถได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 ก็จําเป็นต้องปรับให้แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารของ สนพ. ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ โครงการ มีความสอดคล้องตามประเด็นพิจารณาของ ISO/IEC 27001
6.8-28
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
6 - 83
   791   792   793   794   795