Page 746 - NEIC_FINAL REPORT
P. 746

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
3. ระบบETLที่เชื่อมระหว่างระบบฐานข้อมูลเดิมและฐานข้อมูลใหม่เพื่อทําการแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูป Transactional ให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
4. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบBigData
5. โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายและระบบความปลอดภัย
ซึ่งระบบทั้งห้าส่วนนั้น มีความต้องการในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ระบบฐานข้อมูลเดิม ต้องการ มุ่งเน้นเรื่องเสถียรภาพของการทํางาน (Reliability) เนื่องจากต้องรับข้อมูลจากภายนอกตลอดเวลา แต่อาจจะ มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพ (Performance) มากนัก ในขณะท่ีระบบ ETL ต้องการมุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพ เนื่องจาก ต้องประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จึงทําให้ในภาพรวมของสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี จึงต้องมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ที่จะตอบสนองต่อภาระงานที่มีความหลากหลายได้ ที่ปรึกษาจึงเห็นว่าควรใช้ตัวแบบอ้างอิง (Reference Model) ในระดับ Physical แบบ Hybrid Cloud ที่ประกอบไปด้วยระบบ Private Cloud ที่สามารถ ตอบสนองต่อภาระงานที่หลากหลาย และสามารถขยายระบบในอนาคตได้โดยง่าย ในขณะเดียวกัน ก็มีการใช้ Public Cloud ในบางส่วนเพื่อเป็นระบบสํารอง ในลักษณะ N + 1 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อระบบ Private Cloud เกิด ปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ จะสามารถย้ายการทํางานทั้งหมดไปทําบนระบบ Public Cloud ชั่วคราวได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่อไปได้ (Business Continuity) สําหรับในระดับ Logical จะใช้การสร้าง Server Cluster ที่รวมเอาระบบทาง Physical ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการทํางานท่ีมีความยืดหยุ่น การ ทํา Live Migration และการทํา Backup ทั้งในส่วนข้อมูลและส่วนระบบ
ในส่วนศูนย์ข้อมูลของศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นการทํางานที่เป็น Online Processing เป็นหลัก เพื่อให้ สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ฯ โดยธรรมชาติของภาระงานของศุนย์ข้อมูลนี้จะต่างจากศูนย์ข้อมูลแรก เนื่องจากมีภาระงานในแบบ Online ที่มากกว่า ทําให้ไม่สามารถคาดเดาความต้องการเชิงประสิทธิภาพได้มาก นัก จึงต้องออกแบบให้มุ่งเน้นที่ความพร้อมใช้งาน (Availability) เป็นหลัก และสามารถแบ่งการทํางานของ ศูนย์ฯ นี้ออกเป็น
1. ระบบฐานข้อมูลและDataWarehouse 2. ระบบประมวลผลข้อมูลแบบBigData
6.5-3
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
1. ระบบฐานข้อมูลเดิมของสนพ.ที่รับข้อมูลเข้าจากหน่วยงานภายนอกผ่านระบบเดิม
2. ระบบฐานข้อมูลใหม่และDataWarehouse
 6 - 36


   744   745   746   747   748