Page 748 - NEIC_FINAL REPORT
P. 748

   6 - 38
เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศด้านพลังานสามารถรองรับภาระ งานตามพันธกิจได้ จึงเห็นว่าควรออกแบบโดยใช้หลักการของการสร้าง Private Cloud บนเทคโนโลยีแบบ Hyper- Converge ที่อ้างอิงจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการออกแบบดังน้ี
1. รวมศูนย์การจัดการระบบเคร่ืองแม่ข่าย(CentralizedServerManagement)
2. มีระบบสํารองข้อมูลและระบบแบบอัตโนมัติและสามารถกู้กลับได้โดยง่าย
3. สามารถขยายและปรับเปล่ียนระบบได้โดยง่ายเพื่อให้มีความยืดหยุ่นต่อการทํางาน
4. มีระบบการป้องกันเฝ้าฟังและตรวจสอบการทํางานของระบบแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการบุกรุก
ทําให้การออกแบบจึงมุ่งเน้นการออกแบบระบบให้เป็นแบบรวมศูนย์แบบมีระบบสํารองที่พร้อมจะทํางาน ทดแทนเสมอ และมีการทําระบบสํารองข้อมูลบนผู้ให้บริการแบบคลาวด์ภายนอก เพ่ือให้สามารถทํางานทดแทนใน กรณีที่ระบบหลักของศูนย์หยุดทํางานไป โดยเพื่อให้เห็นภาพของขนาดของระบบให้บริการ จึงมีการกําหนด รายละเอียดตัวแบบอ้างอิง (Reference Model) ท่ีสอดคล้องกับ Uptime Institute Tier II ดังน้ี
ระบบเครือข่าย
1. มีการเช่ือมต่อเครือข่ายท้องถิ่น(LocalAreaNetwork)ที่ความเร็วไม่ต่ํากว่า10Gbpsตามมาตรฐาน 10GBase-T
2. CoreSwitchในระดับDataCenterClassท่ีมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ10GBase-Tไม่ต่ํากว่า32พอร์ต ที่มีระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนมากกว่าหนึ่งระบบ ทํางานขนานสองตัว
3. ไฟร์วอร์แบบMulti-Layerที่มีThroughputในการทําpacketfilterfirewallไม่ต่ํากว่า20Gbps Throughput ในการทํา IPS ไม่ต่ํากว่า 2 Gbps สนับสนุนการทํา VPN, IPSec และสามารถเชื่อมต่อ กับเครือข่าย 1GBase-T ได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ทํางานขนานสองตัว
ระบบเครื่องให้บริการ
เป็นเครื่องให้บริการที่ได้รับการรับรองในการทํางานเป็น Hyper Converge Infrastructure จากบริษัท ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคดังนี้
6.5-5
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
รายงานฉบับสมบูรณ์

   746   747   748   749   750