Page 744 - NEIC_FINAL REPORT
P. 744

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
การออกแบบระบบระบบประมวลผล และ Data Warehouse
รายงานฉบับสมบูรณ์
  6 - 34
จากข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศของ สนพ. และ สภาพความต้องการในปัจจุบันและอนาคต จึงทําให้สามารถกําหนดแนวทางเบื้องต้น สําหรับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศด้านการประมวลผลท่ีจะ นําไปสู่ศูนย์ฯ โดยจัดแบ่งระบบประมวลผลออกเป็นอย่างน้อยสามระบบคือ
1. ระบบเว็บแบบสารธารณะ(PublicWebSystem)เพื่อให้บริการข้อมูลสาธารณะแก่สาธารณะชน ซึ่งการให้บริการในลักษณะนี้ เหมาะกับติดตั้งระบบบนกลุ่มเมฆ (Cloud System) เนื่องจากข้อมูล เป็นข้อมูลสาธารณะ จึงไม่ติดข้อกฎหนดของกฎหมาย (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หรือ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562) และด้วยธรรมชาติของระบบกลุ่มเมฆที่สามารถขยายระบบเพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการเพิ่มสูงฉับพลันได้เป็นอย่างดี มีความทนต่อการโจมตีได้สูง และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลน้อย กว่าการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเอง
2. ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่(BigDataProcessingSystem)โดยออกแบบบนพื้นฐานของ ระบบDataWarehouseและมจีุดมุ่งหมายก็เพื่อให้มีพื้นที่สําหรับรองรับข้อมูลขาเข้าจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลแบบดั้งเดิม (Conventional Data) หรือข้อมูลใหญ่ (Big Data) ที่ส่งมาจากหน่วยงาน ภายนอก หน่วยงานของ สนพ. เอง หรือ อุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ และเมื่อทําการจัดเก็บแล้ว ก็ต้อง สามารถจําแนก (Catalogue) จัดทําดัชนี (Indexing) หรือทําการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ทั้งการ ประมวลผลแบบดั้งเดิม (Traditional Data Processing) หรือการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Machine Learning) เพื่อสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเมื่อมีการร้องขอข้อมูล ทั้งจาก โดยเจ้าหน้าที่ของ สนพ. เอง หรือจากหน่วยงานภายนอก ผ่านทางระบบอินเตอร์เฟซโปรแกรม ประยุกต์ (Application Program Interface : API) ก็จะต้องสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งการทํางานทั้งหมดนี้ อาจจะต้องถูกพัฒนาบนพื้นฐานของระบบบนกลุ่มเมฆ ไม่ว่าจะ เป็นแบบสาธารณะ (Public Cloud) หรือแบบในองค์กร (Organization Cloud) เพื่อให้สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการต่าง ๆ ได้ โดยยังสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก ระบบนี้อาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน สําคัญทางสารสนเทศด้านพลังงานและสาธารณูปโภคของประเทศ
6.5-1
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   742   743   744   745   746