Page 696 - NEIC_FINAL REPORT
P. 696

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
ในกรณีท่ีพบเจอข้อมูลผิดปกติ ทาง สนพ. จําเป็นต้องติดต่อกลับไปยังแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลดังกล่าวยืนยัน ว่าข้อมูลมีข้อผิดพลาดหรือไม่ หากเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูล ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลด้วยว่าใครเป็นผู้แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูลเมื่อไหร่ รวมไปถึงเหตุผลในการแก้ไข ข้อมูล เพื่อติดตามผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีความจําเป็นได้อีกด้วย อนึ่ง ในกรณีที่ข้อมูลในหลายส่วนมีความสัมพันธ์ กัน การตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลดังกล่าวก็ควรจะอยู่ในกระบวนการทวนสอบด้วย เพื่อเป็นการ ทวนสอบข้อมูลอีกรอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่
5.3.4.6 การจัดทํารายงานตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล
นอกจากกระบวนการทวนสอบแล้ว ทาง สนพ. ควรมีการจัดทํารายงานตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูลทุก ๆ สิ้นเดือนเพื่อประเมินและติดตามคุณภาพข้อมูล ซึ่งจะนําไปสู่การวางแผนการจัดการคุณภาพข้อมูลทั้งในระดับ นโยบายและระดับปฏิบัติการต่อไป โดยตัวชี้วัดจะเป็นการวัดเชิงปริมาณเพื่อประเมินคุณภาพของข้อมูล ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งทาง สนพ. จะต้องออกแบบตัวชี้วัดรวมถึงกําหนดค่าเกณฑ์ให้กับตัวชี้วัดแต่ละตัวให้ชัดเจน ตัวอย่างตัวชี้วัดสําหรับประเด็นการตรวจสอบต่าง ๆ แสดงในตาราง 5.3-10
ตัวอย่างดัชนีช้ีวัด
   5 - 92
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ตาราง 5.3-10 ตัวอยางตัวช่วัดในปิระเด็นการตรวจัสอบค่ณภัาพข้้อมููลตา ง ๆ
ตาราง 5.3-10 ตัวอย่างตัวชี้วัดในประเด็นการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลต่าง ๆ
 ประเด็นการตรวจสอบ
   QA1 ความครบถ้วนของข้อมูล(Completeness)
 - จํานวนและร้อยละของข้อมูลสูญหายทั้งหมด
- ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความสูญหายต่อข้อมูล 1 ชุด
- ร้อยละความสมบูรณ์ของ Metadata
    QA2 ความเรียบร้อยของข้อมูลข้อมูลเป็นไปตาม รูปแบบที่กําหนด (Orderliness)
   - จํานวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่าอยู่ภายนอกขอบเขต มาตรฐานของข้อมูลในแต่ละ Field
   QA3 ความสอดคล้องกันของข้อมูลที่มีความ เกี่ยวข้องกัน (Consistency)
  - จํานวนของข้อมูลเดียวกันที่มีค่าแตกต่างกัน (อาจมาจาก แหล่งข้อมูลที่ต่างกัน)
   QA4 ความถูกต้องของข้อมูล(Accuracy)
  - จํานวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่าอยู่ภายนอกขอบเขต มาตรฐานของข้อมูลในแต่ละ Field
- จํานวนข้อมูลที่ทางแหล่งข้อมูลมีการแก้ไขและส่งให้ทาง สนพ. ใหม่
- จํานวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่าผิดปกติเมื่อเทียบกับ ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
- จํานวนและร้อยละของข้อมูลที่มีค่าผิดปกติเมื่อเทียบกับ ข้อมูลในอดีต
 5.3-61
 
   694   695   696   697   698