Page 698 - NEIC_FINAL REPORT
P. 698

5 - 94
จากแนวคิดการออกแบบระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่สําหรับศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติ ที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อแสดงการพัฒนาระบบ ทั้งทางด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และการสร้างมโนภาพ (visualization) รวมถึงการกําหนดธรรมาภิบาลข้อมูลท่ีเป็นระบบ
โดยระบบต้นแบบสาธิตนี้ จะมุ่งเน้นการนําข้อมูลปัจจุบัน (Operational Data) ของข้อมูลน้ํามันทั้งระบบ ตั้งแต่การนําเข้าน้ําดิบ (Crude Oil) และน้ํามันสําเร็จรูป จากต่างประเทศ ไปจนถึงการขายน้ํามันสําเร็จรูปที่สถาน บริการน้ํามัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานน้ํามันในประเทศ ทั้งในด้านของปริมาณ และ ด้านราคา โดย ผู้ใช้จะสามารถเห็นแง่มุมของสารสนเทศที่ประมวลผลแล้วจากระบบการสร้างมโนภาพ ที่จะสามารถเห็นตั้งแต่ ภาพรวม (Overview) แล้วสามารถเจาะลึก (Drill Down) เพื่อให้เห็นข้อมูลในรายละเอียด ตามช่วงเวลา (Time Series)
5.4.1 แนวคิดในการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาต้นแบบสาธิต (Business Understanding)
ในการกําหนดเป้าหมายการพัฒนา ที่ปรึกษาได้ประชุมร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อ ทําการศึกษาถึงถังข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ในสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน การนําเอาข้อมูลไปใช้งานของกอง ต่าง ๆ ในสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ กระบวนการทํางานเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยได้มีการสํารวจใน ทุกกองของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานและได้ทําการตกลงร่วมกันว่า จะกําหนดเปา้ หมายการพัฒนาต้นแบบ สาธิตเพื่อแสดงภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานน้ํามันในประเทศ ตั้งแต่การน้ําเข้าน้ํามันดิบ การผลิตน้ํามันดิบในประเทศ การนําเข้าน้ํามันสําเร็จรูป การผลิตน้ํามันสําเร็จรูป การขนส่ง และการขายน้ํามันสําเร็จรูปที่สถานบริการน้ํามัน เอกชน ทั้งในด้านปริมาณและราคา ซึ่งจะทําให้สามารถแสดงให้เห็นถึงการนําเอาข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้อย่างเป็น ระบบ และเห็นความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ และ ความต่อเนื่องของข้อมูล
เมื่อได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาแล้ว จึงได้ทําการสํารวจระบบปัจจุบัน (Existing Workflow) และความ ต้องการของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดังที่ได้รายงานในบทที่ 2 ซึ่งจากการสํารวจ ที่ปรึกษาถึงกําหนด รูปแบบทางสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) เป็นแบบ Batch Data Processing ที่มีการใช้งาน ETL เพื่อจัดการข้อมูล และ Data Mart เพื่อให้บริการข้อมูล และมีส่วนของ Big Data Processing และ Data Warehouse เพื่อให้บริการข้อมูลในอนาคต สําหรับสาเหตุที่การประมวลผลเลือกใช้แบบ Batch Data Processing นั้น ก็เนื่องจากระดับความละเอียดเชิงเวลาของชุดข้อมูล Time Series ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานน้ัน
5.4-1
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
5.4 ระบบต้นแบบสาธิต (Prototype)
รายงานฉบับสมบูรณ์
    696   697   698   699   700