Page 695 - NEIC_FINAL REPORT
P. 695

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โดยสรุป กระบวนการตรวจสอบข้อมูลผิดปกติสามารถแสดงได้ในรูปที่ 5.3-25
โดยสรป กระบวนการตรวจสอบข้อมลผิดปกติสามารถแสดงได้ในรปท่ี 5 3-25
รูปท่ี 5.3-25 แผนผังกระบวนการการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล รูปที่ 5.3-25 แผนผังกระบวนการการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
ุูู. รูปิที่่ 5.3-25 แผนผังกระบวนการการตรวจัจัับความูผิดปิกตข้ิ องข้้อมููล
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
  5.3-60 5.3-60
5 - 91
 


   693   694   695   696   697