Page 694 - NEIC_FINAL REPORT
P. 694

 ช ลั
s w
ฟ ล r
ห ด p
ก ม
น ป
อ
โครงการศกษาการจดทําแผนยทธศาสตรและออกแบบการพฒนาศนย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
าติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) งงานของประเทศไทย
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รายงานฉบับสมบูรณ์
ั่ืั งานฉบับสมบูรณ์
ในการขบเคลอนแผนพลงงานของประเทศไทย ราย
 รูปิที่่ 5.3-24 ตัวอยาง Overlay Time Plot
รูปที่ 5.3-24 ตัวอย่าง Overlay Time Plot รูปที่ 5.3-24 ตัวอย่าง Overlay Time Plot
รูปท่ี 5.3-24 ตัวอย่าง Overlay Time Plot (ท่ีมา:
รูปท่ี 5.3-24 ตัวอย่าง Overlay Time Plot (ที่มา: https://archive.usgs.gov/archive/sites/tn.water.usgs.gov/grapher/tutorial/examples.html)https://commons.wikimedia.
รูปท่ี 5.3-24 ตัวอย่าง Overlay Time Plot ps://archive.usgs.gov/archive/sites/tn.water.usgs.gov/grapher/tutorial/examples.html)https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Box-Plot_mit_Interquartilsabstand.png
(ที่มา: https://archive.usgs.gov/archive/sites/tn.water.usgs.gov/grapher/tutorial/examples.html)https://commons.wikimedia.
val เพ่ือให้ได้ขีดจํากัดบน (Upper Limit) และขีดจํากัดล่าง (Lower Limit) เพื่อใช้ในการตรวจสอบค่าผิดปกติ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งหากข้อมูลต่ํากว่าขีดจํากัดล่าง หรือสูงกว่าขีดจํากัดบน ก็จะบ่งบอกว่าชุดข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมาก พนักงานอาจไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลจาก
ัวข้อ 2.2 ว่าสามารถใช้กInาtรeวrvิเคalราเพะหื่อใ์อหน้ไุดกร้ขมีดเจวําลกาัดมบานสร(้าUงp9p5e%r LCimonit)fidแeลnะcขeีดจํากัดล่าง (Lower Limit) เพื่อใช้ในการตรวจสอบค่าผิดปกติ
เจนยิ่งขึ้น ซึ่งหากข้อมูลต่ํากว่าขีดจํากัดล่าง หรือสูงกว่าขีดจํากัดบน ก็จะบ่งบอกว่าชุดข้อมูลดังกล่าว
มีความผิดปกติเกิดขึ้น และระบบควรจะต้องมี Flag ว่าข้อมูลชุดนี้มีความผิดปกติเกิดขึ้น และระบุรายละเอียด
(ท่ีมา:
  org/wiki/File:Box-Plot_mit_Interquartilsabstand.png
(ท่ีมา: /tn.water.usgs.gov/grapher/tutorial/examples.html)https://ocorgm/wmikoi/nFsil.ew:Bikoimx-ePdloiat._mit_Interquartilsabstand.png
 iki/File:Box-Plot_mit_Interquartilsabstand.png
https://archive.usgs.gov/archive/sites/tn.water.usgs.gov/grapher/tutorial/examples.html)https://commons.wikimedia.
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมาก พนักงานอาจไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลจาก
org/wiki/File:Box-Plot_mit_Interquartilsabstand.png
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมาก พนักงานอาจไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลจาก
กราฟได้ทั้งหมด ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2 ว่าสามารถใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลามาสร้าง 95% Confidence
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมาก พนักงานอาจไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลจาก
ได้ทั้งหมด ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2 ว่าสามารถใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลามาสร้าง 95% Confidence
Interval เพื่อให้ได้ขีดจํากัดบน (Upper Limit) และขีดจํากัดล่าง (Lower Limit) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบค่าผิดปกติ
มีปริมาณมาก พนักงานกอราาจฟไมได่ส้าทมั้งาหรมถดตรดวังจทสี่ไอดบ้กคลว่าาวมไผว้ใิดนปหกัวตขิข้อง2ข.2้อมวู่ลาสจามการถใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลามาสร้าง 95% Confidence
กราฟได้ทั้งหมด ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2 ว่าสามารถใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลามาสร้าง 95% Confidence
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งหากข้อมูลต่ํากว่าขีดจํากัดล่าง หรือสูงกว่าขีดจํากัดบน ก็จะบ่งบอกว่าชุดข้อมูลดังกล่าว er Limit) และขีดจํากัดล่าง (Lower Limit) เพื่อใช้ในการตรวจสอบค่าผิดปกติ
ามผิดปกติเกิดขึ้น และระบบควรจะต้องมี Flag ว่าข้อมูลชุดนี้มีความผิดปกติเกิดขึ้น และระบุรายละเอียด
ความผิดปกติใน Metadata ในส่วนของ Data Quality ให้ชัดเจน ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของข้อมูล Interval เพื่อให้ได้ขีดจํากัดบน (Upper Limit) และขีดจํากัดล่าง (Lower Limit) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบค่าผิดปกติ
ว่าขีดจํากัดล่าง หรือสูงมกีคว่าขมีดผจิดําปกกัดตบิเกนิดกข็จึ้นะบแล่งะบรอะกบวบ่าคชวุดรขจ้อะมตูล้อดงมังกี Fลla่าgว ว่าข้อมูลชุดนี้มีความผิดปกติเกิดขึ้น และระบุรายละเอียด
ผิดปกติใน Metadata ในส่วนของ Data Quality ให้ชัดเจน ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของข้อมูล
ทาง สนพ. ควรมีระบบในการแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวเพ่ือที่จะให้สามารถหาสาเหตุของความผิดปกติ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งหากข้อมูลต่ํากว่าขีดจํากัดล่าง หรือสูงกว่าขีดจํากัดบน ก็จะบ่งบอกว่าชุดข้อมูลดังกล่าว
วรจะต้องมี Flag ว่าข้อมคูลวาชมุดผนิดี้มปีคกวตามิในผิดMปeกtตaิเdกaิดtaขึ้นในแสล่วะนรขะอบงุราDยaลtaะเQอuียaดlity ให้ชัดเจน ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของข้อมูล
สนพ. ควรมีระบบในการแจ้งเตือนผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลดังกล่าวเพ่ือท่ีจะให้สามารถหาสาเหตุของความผิดปกติ
ต่อไป
มีความผิดปกติเกิดขึ้น และระบบควรจะต้องมี Flag ว่าข้อมูลชุดนี้มีความผิดปกติเกิดขึ้น และระบุรายละเอียด
ทาง สนพ. ควรมีระบบในการแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวเพ่ือที่จะให้สามารถหาสาเหตุของความผิดปกติ ของ Data Quality ให้ชัดเจน ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของข้อมูล
ความผิดปกติใน Metadata ในส่วนของ Data Quality ให้ชัดเจน ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของข้อมูล นผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลดตัง่อกไลป่าวเพื่อที่จะให้สามารถหาสาเหตุของความผิดปกติ
ทาง สนพ. ควรมีระบบในการแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะให้สามารถหาสาเหตุของความผิดปกติ ต่อไป
5.3-59 5.3-59
5.3-59
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
5.3-59
 5 - 90
5.3-59
โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
   692   693   694   695   696