Page 621 - NEIC_FINAL REPORT
P. 621

   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5 - 17
• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
รูปิที่่ 5.1-4 แผนผังการรับสง และเผยแพรข้ ้อมููลในระบบปิัจัจั่บันระหิวาง สนพ. กับกรมูเช่อเพลิงธรรมูชาติ
รูปท่ี 5.1-4 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รูปท่ี 5.1-4 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
5.1-17 5.1-17

   619   620   621   622   623