Page 619 - NEIC_FINAL REPORT
P. 619

   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5 - 15
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รูปิที่่ 5.1-2 แผนผังการรับสง และเผยแพรข้ ้อมููลในระบบปิัจัจั่บันระหิวาง สนพ. กับกรมูพัฒนาพลังงานที่ดแที่นและอน่รักษ์์พลังงาน
รูปที่ 5.1-2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รูปที่ 5.1-2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5.1-15 5.1-15
   617   618   619   620   621