Page 620 - NEIC_FINAL REPORT
P. 620

   5 - 16
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
• กรมธุรกิจพลังงาน • กรมธุรกิจพลังงาน
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
รูปิที่่ 5.1-3 แผนผังการรับสง และเผยแพรข้ ้อมููลในระบบปิัจัจั่บันระหิวาง สนพ. กับกรมูธร่ กจัิ พลังงาน
รูปท่ี 5.1-3แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมธุรกิจพลังงาน รูปที่ 5.1-3แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันระหว่าง สนพ. กับกรมธุรกิจพลังงาน
5.1-16 5.1-16

   618   619   620   621   622