Page 601 - NEIC_FINAL REPORT
P. 601

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ 4.3.4.7.2 การออกแบบผังการไหลกระบวนการธุรกิจย่อยของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4.3.4.7.2 การออกแบบผู้ังการไหลกระบวนำการธุรกิจย่อยข้องศูนำย์สารสนำเที่ศพัลังงานำแห่งชาติ
กระบวนการธุรกิจยอยมู้วัตถุป็ระสำงค์เพัอ้ ใช้้เสำริมูการทั้ําางานข้องธุรกิจหัลัก ป็ระกอบด้วย 3 สำว น ดังน้ 1. การบริหัารจัดการข้้อมููลใหัมู (Manage New Data Sets)
กระบวนการธุรกิจย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เสริมการทํางานของธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ รูป็ทั้้4.3-31. กระกบาวรนบกราิหราทั้รําาจงัดากนายรอขย้อข้มอูลงใศึหูนมย่์สำ(Mารaสำnนaเgทั้eศึพัNลeังwงาDนaแtหัaงSช้eาtตsิ)-การบรหัิ ารจัดการข้้อมููลใหัมู
 รูปที่ 4.3-30 กระบวนการทํางานย่อยของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ - การบริหารจัดการข้อมูลใหม่
การจดั การเมูอ้ ไดร้ บั ข้อ้ มูลู ใหัมูๆ เป็น็ สำงิ ทั้สำ้ าํา คญ่ั และตอ้ งกระทั้ําาอยา งตอ เนอ้ ง เพัอ้ ใหัข้้ อ้ มูลู มูค้ วามูหัลากหัลายซึ่งึ สำง ผลตอ
การวิเคราะหั์โดยในการออกแบบBusinessProcessทั้ัง3ระยะจะต้องมู้การจัดการข้้อมููลใหัมูๆ อยูเสำมูอซึ่ึงกระบวนการใน
การจัดการเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ๆ เป็นสิ่งที่สําคัญและต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลมีความ
การจัดการข้้อมููลใหัมูมู้ดังน้
หลากหลายซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์ โดยในการออกแบบ Business Process ทั้ง 3 ระยะ จะต้องมีการจัดการข้อมูล
พัิจารณ์า New Data Set: กระบวนการทั้ําางานเริมูต้นจากการพัิจารณา New Data Set โดย data operation ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งกระบวนการในการจัดการข้อมูลใหม่มีดังนี้
managementteamและเมู้อพัิจารณาวามู้ข้้อมููลใหัมูทั้้ได้รับเพัิมูเติมูจะตอ้ งมู้การจัดการDefineข้้อมููลโดยdataoperation managemพenิจtาtรeaณmาแNละewbuDsainteassSeatn:dกdรaะtบaวaนnaกlyาtรicทsําtงeาamนเตรอิ่มไป็ต้นจากการพิจารณา New Data Set โดย
Defining Glossary: data operation management team และ business and data analytics team จะรวมูกัน data operation management team และเมื่อพิจารณาว่ามีข้อมูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติม จะต้องมีการจัดการ
กําาหันด Data Glossary สำําาหัรับข้้อมููลทั้้ได้รับมูาใหัมู ซึ่ึงอาจะทั้ําาในไฟล์ Excel หัร้อ ใช้้ซึ่อฟต์แวร์ช้วยในการจัดทั้ําา
Define ข้อมูลโดย data operation management team และ business and data analytics team ต่อไป
Data Glossary ก็ได้
Defining Glossary: data operation management team และ business and data analytics team Imposing Policies: data operation management team และ enterprise data strategy team
จะร่วมกันกําหนด Data Glossary สําหรับข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ ซึ่งอาจะทําในไฟล์ Excel หรือ ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยใน
จะรวมูกันกาํา หันดนโยบายธรรมูาภิบาล Governance Policies สำาํา หัรับ Data Glossary ทั้้ได้รับมูาใหัมู
การจัดทํา Data Glossary ก็ได้
Access Control: information system team จะกําาหันดการเข้้าถึง (Access Control) สำาํา หัรับข้้อมููล หัร้อ Imposing Policies: data operation management team และ enterprise data strategy team
Data Set ทั้้ได้รับมูาใหัมูต ามู Policies ทั้้ได้กําาหันดมูาในข้ันตอนกอ นหัน้าน้
Preparing Repository and Data Lifecycle: information system team จะต้องกําาหันดและเตร้ยมูฐานข้้อมููล
จะร่วมกันกําหนดนโยบายธรรมาภิบาล Governance Policies สําหรับ Data Glossary ที่ได้รับมาใหม่
Repository สำําาหัรับการจัดเก็บข้้อมููลหัร้อ Data Set ใหัมู รว มูกันกับการกําาหันดการควบคุมูการเข้้าถึง (Access Control) และ
Access Control: information system team จะกําหนดการเข้าถึง (Access Control) สําหรับข้อมูล วงจรช้้วิตข้้อมููล (Data Lifecycle) ซึ่ึงเป็็นการกาํา หันดวา data ชุ้ดนมู้ ้อายุนานเทั้า ไร กอนทั้จ้ ะทั้ําาการ archive
Creating New APIS: information system team จะรับผิดช้อบการพััฒนา APIs เพั้อแบงป็ันข้้อมููล ชุ้ดใหัมูน้ใหัก้ ับ 4.3-69
ผู้ใช้้ภายในและภายนอก ตามูทั้้กําาหันดไว้ในนโยบายการควบคมูุ การเข้้าถึง (Access Control Policies)
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 73
 


   599   600   601   602   603