Page 602 - NEIC_FINAL REPORT
P. 602

ข้้อมููลใหัมู
4 - 74
Defining Data Dictionary: information system team จะรับผิดช้อบการสำร้าง Data Dictionary ใหั้สำอดคล้องกับ รูป็แบบทั้จ้ ัดเก็บใน Repository ทั้้ได้สำร้างข้ึนมูาใหัมูสำําาหัรับจัดเก็บข้้อมููลชุ้ดใหัมูน้
Defining Metadata: information system team, data operation management team และ business and data analytics team จะรวมูกันสำร้างข้้อมููล Metadata ข้องข้้อมููลชุ้ดใหัมูน้ โดยอาจะทั้าํา ในโป็รแกรมู Excel หัร้อใช้ซึ่้ อฟต์แวร์
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
ช้วยจัดการ ซึ่ึงถ้าจะใหั้มู้ป็ระสำิทั้ธิภาพั ซึ่อฟต์แวร์ควรต้องเป็็นตัวเดย้ วกันกับทั้้ใช้้จัดการ Data Glossary
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
2. การเช้้อมูโยงและแบงป็ันข้้อมููล (Sharing Data)
2. การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
รูป็ทั้้ 4.3-32 กระบวนการทั้ําางานยอยข้องศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ – การเช้้อมูโยงและแบงป็ันข้้อมููล
 รูปที่ 4.3-31 กระบวนการทํางานย่อยของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ – การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล การจดั การการแบง ป็นั ข้อ้ มูลู เป็น็ สำว นทั้สำ้ ําาคญ่ั ข้องศึนู ยฯ์ เพัอ้ ใหัเ้ กดิ การบรู ณาการข้อ้ มูลู ทั้งั ภายในและภายนอกหันว ยงาน
ในสำังกัดกระทั้รวงพัลังงาน โดยในการออกแบบ Business Process ทั้ัง 3 ระยะ จะต้องมู้การจัดการข้้อมููลการแบงป็ันข้้อมููลอยู
การจัดการการแบ่งปันข้อมูลเป็นส่วนที่สําคัญของศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลทั้งภายในและ
เสำมูอ ซึ่งึ กระบวนการในการแบงป็ันข้้อมููลมูร้ ายละเอ้ยดดังน้
ภายนอกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดยในการออกแบบ Business Process ทั้ง 3 ระยะ จะต้องมีการ
Receiving Request: เมู้อมู้การร้องข้อข้้อมููลไมูวาจากทั้งั ภายในหัรอ้ ภายนอกศึูนย์ฯ business and data analytics จัดการข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลอยู่เสมอ ซ่ึงกระบวนการในการแบ่งปันข้อมูลมีรายละเอียดดังน้ี
team จะดําาเนินการตรวจสำอบวาข้้อมููลดังกลาวมู้พัร้อมูใหั้บริการหัร้อไมู และจะแยกกระบวนการทั้ําางานเป็็น 2 รูป็แบบค้อ 1) กรณ้ทั้้ไมูมู้ข้้อมููลใหั้บริการ และ 2) กรณ้มู้ข้้อมููลพัร้อมูบริการ
Receiving Request: เมื่อมีการร้องขอข้อมูลไม่ว่าจากทั้งภายในหรือภายนอกศูนย์ฯ business and data Defining New Data Sources and Governance Policies: ในกรณ้ทั้้ศึูนย์ฯ ยังไมูมู้ข้้อมููลทั้้ได้รับการร้องข้อ data
analytics team จะดําเนินการตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวมีพร้อมให้บริการหรือไม่ และจะแยกกระบวนการทํางาน
operation management team จะตรวจสำอบเบ้องต้นวาข้้อมููลดังกลาวนัน ศึูนย์ฯ จําาเป็็นต้องมู้หัร้อจําาเป็็นต้องใหั้บริการ
เป็น 2 รูปแบบคือ 1) กรณีที่ไม่มีข้อมูลให้บริการ และ 2) กรณีมีข้อมูลพร้อมบริการ
หัร้อไมู ถ้าจําาเป็็นต้องมู้ data operation management team และ enterprise strategy team จะรวมูกันกําาหันด Data
Defining New Data Sources and Governance Policies: ในกรณีที่ศูนย์ฯ ยังไม่มีข้อมูลที่ได้รับ Policies สำําาหัรับข้้อมููลทั้้จะต้องการใหัมูเพัิมูเติมู และ data operation management team, enterprise strategy team
การร้องขอ data operation management team จะตรวจสอบเบื้องต้นว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น ศูนย์ฯ
และ information system team จะรวมูกันทั้ําางานในการกาํา หันดแหัลงทั้้มูาข้องข้้อมููลทั้้ต้องการ (Data Sources) จากนันจะ
จําเป็นต้องมีหรือจําเป็นต้องให้บริการหรือไม่ ถ้าจําเป็นต้องมี data operation management team และ
เข้้าสำูกระบวนการ Managing New Data Set ดังรปัู ที่่ 4.3-31 enteGrrparnistedst/rnaotet:gใyนtกeรaณm้ทั้้มูจ้ข้ะ้อรมู่วูลมภกายันใกนําศึหูนนยด์อยDูแลa้วtaePntoelricpireisse สdําaหtaรับstขra้อtมegูลyทtี่จeะaตm้อจงะกพัาริจใาหรณม่เาพวาิ่มจเะตใิมหั้หัแนลวะยงาน
ทั้้ร้องข้อมู้สำทั้ิ ธใิ นการเข้้าถึงข้้อมููลหัรอ้ ไมู ถ้าไมูใ หั้สำิทั้ธิ จะทั้ําาการแจ้งกลับไป็ทั้้หันวยงานต้นทั้างทั้ร้ ้องข้อใหั้พัิจารณาการร้องข้อ
data operation management team, enterprise strategy team และ information system team
จะร่วมกันทํางานในการกําหนดแหล่งที่มาของข้อมูลที่ต้องการ (Data Sources) จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการ Managing New Data Set ดังรูปที่ 4.3-30
 Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับกGารrใaช้ขn้อtมeูลขdน/าดnใหoญt่:(BใigนDกaรtaณ) ในีทกาี่มรขีขับ้อเคมลื่อูลนภแผานยพใลนังงศานูนขอยงป์อรยะเทู่แศลไท้วย enterprise data strategy team จะพิจารณาว่าจะ
้่ ี่้ ีิิ์ ้ึ้ ื่้่้ิิ์ ้ั ี่่ ้ ี่้
ใหหนวยงานทรองขอมสทธในการเขาถงขอมลหรอไม ถาไมใหสทธ จะทําการแจงกลบไปทหนวยงานตนทางทรอง

































































   600   601   602   603   604