Page 603 - NEIC_FINAL REPORT
P. 603

แผนพลงงานของประเทศไทย
รายงานฉบบสมบรณ
Imposing usage policies: ในกรณีที่ enterprise data strategy team พิจารณาว่าจะให้สิทธิ์ในการ เข้าถึงข้อมูลแก่หน่วยงานที่ร้องขอ ศูนย์ฯ จะแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานดังกล่าว enterprise data strategy
Imposing usage policies: ในกรณ้ทั้้ enterprise data strategy team พัิจารณาวา จะใหั้สำิทั้ธิในการเข้้าถึงข้้อมููล team จะทําการกําหนดนโยบาย (Policies) สําหรับข้อมูลชุดท่ีร้องขอนั้น
แกหันวยงานทั้้ร้องข้อ ศึูนย์ฯ จะแบงป็ันข้้อมููลใหั้กับหันวยงานดังกลาว enterprise data strategy team จะทั้ําาการกําาหันด
Access control: information system team จะกําหนดการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) สําหรับ นโยบาย (Policies) สำําาหัรับข้้อมููลชุ้ดทั้้ร้องข้อนัน
ข้อมูล หรือ Data Set ที่ได้รับการร้องขอตามนโยบาย (Policies) ท่ีได้กําหนดมาในขั้นตอนก่อนหน้าน้ี
Access control: information system team จะกําาหันดการควบคุมูการเข้้าถึง (Access Control) สำําาหัรับข้้อมููล หัร้อ DataUSeptdทั้a้ไtดin้รgับกAาPรIรs้อ: งinข้fอoตrmามูaนtiโoยnบาsยys(tPeomlictieas)mทั้้ไจดะ้กรําาับหัผนิดชมูอาใบนใข้นนั กตาอรนUกอpนdหัatนe้านA้PIs เพื่อแบ่งปันข้อมูลชุด
Updating APIs: information system team จะรับผิดช้อบในการ Update APIs เพั้อแบงป็ันข้้อมููลชุ้ด ทั้ร้ ้องข้อน้ ท่ีร้องขอนี้ให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายการควบคุมการเข้าถึง (Access Control Policies)
ใหั้กับหันวยงานทั้้ร้องข้อ ตามูทั้้กําาหันดไว้ในนโยบายการควบคมูุ การเข้้าถึง (Access Control Policies)
Updating Metadata: information system team ต้องรับผิดชอบในการจัดการ Update Metadata
Updating Metadata: information system team ต้องรับผิดช้อบในการจัดการ Update Metadata กับข้้อมููล กับข้อมูลชุดที่ร้องขอนี้ เพื่อปรับปรุงข้อมูลว่าข้อมูลนี้ได้แบ่งปันให้กับหน่วยงานใดบ้าง โดยอาจจะทําในโปรแกรม
ช้ดุ ทั้ร้ อ้ งข้อน้ เพัอ้ ป็รบั ป็รงุ ข้อ้ มูลู วา ข้อ้ มูลู นไ้ ดแ้ บง ป็นั ใหัก้ บั หันว ยงานใดบา้ ง โดยอาจจะทั้ําาในโป็รแกรมู Excel หัรอ้ ใช้ซึ่้ อฟตแ์ วร์
Excel หรือใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการ ซึ่งถ้าจะให้มีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ควรต้องเป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้จัดการ
ช้วยจัดการ ซึ่ึงถ้าจะใหั้มู้ป็ระสำิทั้ธิภาพั ซึ่อฟต์แวร์ควรต้องเป็็นตัวเดย้ วกันกับทั้้ใช้้จัดการ Data Glossary เช้นกัน
Data Glossary เช่นกัน
Response: ในข้ันตอนสำุดทั้้าย team ทั้้ได้รับการร้องข้้อมููล เช้น business and data analytics team จะแจ้งกลับไป็ ทั้้หันวยงานRตe้นsทั้pาoงnทั้s้รe้อ:งใข้นอขข้ั้้อนมูตูลอสำนําาสหัุดรับทก้าายรใtหัe้บamริกาทรี่ไข้ด้อ้รมูับูลช้กุดาดรรังก้อลงาขว้อมูล เช่น business and data analytics team
จะแจ้งกลับไปท่ีหน่วยงานต้นทางท่ีร้องขอข้อมูลสําหรับการให้บริการข้อมูลชุดดังกล่าว
3. การจัดเก็บข้้อมููลแบบถาวร (Archiving Data)
3. การจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร (Archiving Data)
รูป็ทั้้ 4.3-33 กระบวนการทั้ําางานยอยข้องศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ – การจัดเก็บข้้อมููลแบบถาวร
ู
 รูปท่ี 4.3-32 กระบวนการทํางานย่อยของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ – การจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร การจัดเก็บข้้อมููลแบบถาวร เมู้อถึงระยะเวลาทั้้กําาหันดเร้องการหัมูดอายุข้องข้้อมููล (Data Expiration) ทั้้กําาหันดใน
Metadata เป็็นกระบวนการหันึงทั้้สำาํา คัญ่ในวงจรช้้วิตข้้อมููล (Data Lifecycle) ซึ่ึงจะย้ายการจัดเก็บข้้อมููลทั้้หัมูดอายุ ข้้อมููล Outdate หัรอ้ พัิจารณาแล้ววาข้้อมููลไมูจาํา เป็็นต้องใช้้งาน หัรอ้ โอกาสำการใช้้ข้้อมููลชุ้ดน้ น้อยมูาก โดยจะย้าย (Transfer)
การจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร เมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดเรื่องการหมดอายุของข้อมูล (Data Expiration)
ข้้อมููลเหัลาน้ไป็สำู Repository ทั้้เร้ยกวา Archiving Database โดยวัตถุป็ระสำงค์การจัดเก็บน้จะเก็บไว้เพั้อเป็็นหัลักฐาน
ที่กําหนดใน Metadata เป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญในวงจรชีวิตข้อมูล (Data Lifecycle) ซึ่งจะย้ายการจัดเก็บ
หัร้อถ้าจําาเป็็นต้องใช้้ข้้อมููลดังกลาวในอนาคตก็ยังสำามูารถทั้้จะทั้ําาการRecoverหัรอ้ Restoreข้้อมููลชุ้ดทั้้ต้องการใช้้อก้ทั้ังยัง
ข้อมูลที่หมดอายุ ข้อมูล Outdate หรือพิจารณาแล้วว่าข้อมูลไม่จําเป็นต้องใช้งาน หรือโอกาสการใช้ข้อมูลชุดนี้
ทั้ําาใหั้ระบบ Repository ทั้้ใช้้งานหัลักไมูทั้าํา งานหันักจนเกินไป็ ทั้ําาใหั้มู้ป็ระสำิทั้ธิภาพัทั้ด้ ้ข้ึน
พัจิ ารณ์าObsoleteData:กระบวนการทั้ําางานเรมูิ ตน้ จากinformationsystemteamจะใช้ซึ่้ อฟตแ์ วร์หัรอ้ พัจิ ารณา
4.3-72
Metadata ด้วยตนเอง โดยพัิจารณาวา ข้้อมููลชุ้ดใดทั้้หัมูดอายุ ข้้อมููล Outdate หัร้อพัิจารณาแล้ววาข้้อมููลไมูจําาเป็็นต้องใช้้งาน และต้องการการถายโอนข้้อมููลไป็ไว้ทั้้ Archiving Database ซึ่ึงถ้าใช้้ซึ่อฟต์แวร์ ในการจัดการ information system team จะได้รับการแจ้งเต้อนอัตโนมูัติสำําาหัรับข้้อมููลทั้้ต้องการ Archive
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 75
   601   602   603   604   605