Page 559 - NEIC_FINAL REPORT
P. 559

- การเตร้ยมูข้้อมููลใหั้พัร้อมูใช้้สำําาหัรับภายในหัร้อภายนอกหันวยงาน เช้น ผานช้องทั้าง APIs ในรูป็แบบ เช้น XML, JSON หัร้อ CSV เป็็นต้น
รูป็ทั้้ 4.3-8 แนวป็ฏิิบัติทั้้ด้ทั้้สำุด (Best Practice) ข้องการทั้ําา Data Management สำําาหัรับการไหัลข้องข้้อมููล
 โดยกระบวนการทั้เ้ ป็น็ แนวทั้างป็ฏิบิ ตั ดิ งั กลา ว จะตอ้ งมูก้ ารควบคมูุ โดยธรรมูาภบิ าลข้อ้ มูลู ไป็พัรอ้ มู ๆ กนั เช้น การกําาหันด ความูป็ลอดภัยข้องข้้อมููลและการกาํา หันดวงจรช้้วิตข้องข้้อมููล เป็็นต้น
4.3.4.4 ค์วามสัมพัันำธ์ข้องกระบวนำการจัด้การในำแนำวที่างปัฏิิบัติที่่ด้่ที่่สุด้ (Best Practice) สําาหรับการจัด้การข้้อมูล ข้นำาด้ใหญ่ (Big Data) กับองค์ปั์ ระกอบในำธรรมาภิบาลข้้อมูล
กลาวได้วาผังการไหัลข้องข้้อมููลสำําาหัรับข้้อมููลข้นาดใหัญ่ (Big Data) นัน มู้ความูสำัมูพัันธ์กับการจัดทั้าํา ธรรมูาภิบาล ข้้อมููลอยา งแนนแฟ้น ตาราง 4.3-2 อธิบายความูสำัมูพัันธ์ระหัวางองค์ป็ระกอบจากหััวข้้อที่่ 4.3.3.2 และแนวทั้างป็ฏิิบัติทั้้ด้ทั้้สำุด สำําาหัรับการจัดการข้้อมููลในหััวข้้อที่่ 4.3.3.3
ตาราง 4.3-2 ความูสำัมูพัันธ์ระหัวางกระบวนการทั้้ด้ทั้้สำุดข้องการจัดทั้ําาผังการไหัลรวมูกับธรรมูาภิบาลข้้อมููล
Best practice Data governance Descriptions
  1. Access and Explore data
  1. Data Architecture
   การจัดการวงจรช้้วิตข้้อมููล การระบุแหัลงทั้้มูา ข้อง ข้้อมููล โดยกําาหันดวัตถุป็ระสำงค์ข้องการนําาข้้อมููลจาก แตละแหัลงมูาใช้้ในศึูนย์ฯ และ สำนพั. โดยจัดทั้ําาเป็็น Business Glossary ในระดับ Conceptual Model
  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 31


   557   558   559   560   561