Page 543 - NEIC_FINAL REPORT
P. 543

ตาราง 4.2-3 แผนการสำ้อสำารองค์กรเพั้อพััฒนาตามูวิสำัยทั้ัศึน์ข้องสำถาป็ัตยกรรมู
 ปัระเภที่การสอื สาร ผูู้้อําานำวย ผูู้้อําานำวยการ การ สนำพั. ศูนำย์สารสนำเที่ศ
พัลังงานำ แห่งชาติ
การป็ระชุ้มูครังแรก C,A R
ผูู้้รับผู้ิด้ชอบ ในำศูนำย์ฯ
เปั้าหมายการสอื สาร
x X x x
x X
x
   สนำพั.
 กระที่รวง พัลังงานำ
 องค์์กร ภายนำอก
  ภาค์ ปัระชาชนำ
  การป็ระชุ้มูติดตามู
การรายงานสำถานะ ระดับโครงการ
การติดตามูป็ระเด็นทั้้ ต้องแก้ไข้
A R A R
A R
  การเผยแพัรข้าวสำาร ด้านสำถาป็ัตยกรรมู องค์กร
 C
 R
  x
 X
 x
  x
 3) ผลทั้วนสำอบหัลักการเป็้าหัมูายและตัวข้ับเคล้อน
จากการวิเคราะหั์ในสำวนกอนหัน้า สำามูารถย้นยันหัลักการ เป็้าหัมูายและตัวข้ับเคลอ้ นเพั้อใหั้บรรลุตามูเป็้าวิสำัยทั้ัศึน์
พัันธกิจ และเป็้าป็ระสำงค์ข้องศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ ได้ดังน้
1. หัลักการทั้างธุรกิจ:“การวิเคราะหั์และเผยแพัรข้้อมููลและสำารสำนเทั้ศึทั้้มู้ความูถูกต้อง”การนําาข้้อมููลไป็วิเคราะหั์
รวมูถึงการพััฒนาสำารสำนเทั้ศึ ต้องมู้ความูถูกต้องแมูนยําา (Accurate Analytics, AA)
2. หัลักการทั้างข้้อมููล: “เน้นคุณภาพั ความูป็ลอดภัย และธรรมูาภิบาลข้้อมููล” ข้้อมููลทั้้จะนําาเข้้าและป็ระมูวลผล
ต้องมู้การตรวจสำอบป็รับป็รุงข้้อมููลอภิพัันธุ์ รวมูถึงมู้การตรวจสำอบคุณภาพัข้้อมููลใหั้แนช้ัดกอน รวมูไป็ถึงการจัดการด้านความู ป็ลอดภัยและธรรมูาภิบาลเพัอ้ ใหั้มูันใจในด้านหัลักเกณฑ์์และวธิ ้การในการเป็ิดเผย สำง ตอ หัรอ้ เช้้อมูโยงข้้อมููล (Data Quality, Security and Governance, DQ และ SG)
3. หัลักการทั้างป็ระยุกต์ใช้้ข้้อมููล: “การวิเคราะหั์ข้้อมููลและสำารสำนเทั้ศึทั้้ตรงกับความูต้องการ” การนําาข้้อมููลไป็ วิเคราะหั์ รวมูถึงการพััฒนาสำารสำนเทั้ศึต้องสำามูารถตอบสำนองตอความูต้องการ ข้องผู้มู้สำว นได้สำวนเสำ้ย (Stakeholder Satis- faction, Sat)
4. หัลักการทั้างเทั้คโนโลย้: “รองรับงานอยางมู้มูาตรฐานและคุ้มูคา ” เทั้คโนโลย้ทั้ศึ้ ูนย์ฯ ใช้้ ต้องรองรับพัันธกิจข้อง ศึูนย์ สำนพั. และองค์กรทั้้เก้ยวข้้อง อยางมู้มูาตรฐานเป็็นทั้้ยอมูรับ และเกิดการใช้้งาน อยางคุ้มูคางบป็ระมูาณ (Supportive Technology, STech)
โดยหัลักการเหัลาน้ จะถูกถายทั้อดออกมูาในลักษณะสำถาป็ัตยกรรมูยอย ๆ ตอไป็ ทั้ังน้แนวทั้างการพััฒนา สำถาป็ัตยกรรมูองค์กรในโครงการน้จะเป็็นไป็ในลักษณะรูปัที่่ 4.2-2 ซึ่ึงจะเหั็นได้วาจะมู้การข้ยายเน้องาน จากศึูนย์เทั้คโนโลย้ สำารสำนเทั้ศึและการสำอ้ สำาร โดยมูก้ ารเพัมูิ ข้นึ ข้องงานบรกิ ารจดั การข้อ้ มูลู และงานเป็ดิ เผยข้อ้ มูลู ภาครฐั ในสำว นข้องสำถาป็ตั ยกรรมู ทั้างธุรกิจ ในข้ณะทั้้สำถาป็ัตยกรรมูระบบสำารสำนเทั้ศึนันจะมู้การข้ยายเน้อหัาข้องเคร้องมู้อในการจัดการการข้้อมููลทั้้จะมู้การ เพัิมูข้ึนในอนาคต และในสำวนข้องสำถาป็ัตยกรรมูเทั้คโนโลย้จะมู้การเพัิมูเติมูฟังก์ช้ันทั้้สำามูารถรองรับการเพัิมูข้ึนข้องข้้อมููล ชุ้ดข้้อมููลและการป็ระมูวลผลและวิเคราะหั์ข้้อมููลข้นาดใหัญ่ ทั้ังน้จะมู้การออกแนวทั้างการทั้ําางานทั้้มูุงเน้นธรรมูาภิบาลข้้อมููล ตามูข้้อกฎหัมูาย ระเบ้ยบตาง ๆ ทั้้ได้วิเคราะหั์ ในบที่ที่่ 7 อาทั้ิ การจัดช้นั ความูลับข้องข้้อมููล หัรอ้ การจัดการล็อก เป็็นต้น
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 15

   541   542   543   544   545