Page 541 - NEIC_FINAL REPORT
P. 541

ตาราง 4.2-1 ผู้มู้สำวนได้สำวนเสำ้ยในการพััฒนาสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรและป็ระเด็นทั้ต้ ้องพััฒนา
 ผูู้้ม่ส่วนำได้้ส่วนำเส่ย
ปัระเด้็นำ
ปัฏิสิ ัมพัันำธ์
สิงที่่ต้องส่งมอบ
 ผูู้้อําานำวยการ สนำพั.
 การนําาข้้อมููลและสำารสำนเทั้ศึมูาใช้้ ในการดําาเนินการตามูพัันธกิจ เช้น การเสำนอแนะนโยบายและแผน บูรณาการฯ
 แจ้งงานใหั้ทั้ราบ (I) รับฟัง ข้้อแนะนําา (C)
 หัลักการในการพััฒนา สำถาป็ัตยกรรมูองค์กร
  ผูู้้อําานำวยการศนำู ย์ เที่ค์โนำโลย่สารสนำเที่ศและ การสือสาร สนำพั. (Enterprise Architect)
 การตอบสำนองตอการทั้ําางานเช้ิง พัันธกิจใหั้กับ สำนพั. และกระทั้รวง พัลังงาน ด้วยการออกแบบและ พััฒนา สำถาป็ัตยกรรมูองค์กร
 รับผิดช้อบ (A)
  สำถาป็ัตยกรรมูองค์กร
 หัวหนำ้ากลมุ่ พััฒนำา สารสนำเที่ศพัลังงานำ
หัวหนำ้าพััฒนำาระบบ ค์อมพัิวเตอร์
ดําาเนินการออกแบบและพััฒนา สำถาป็ัตยกรรมูระบบสำารสำนเทั้ศึ
ดําาเนินการออกแบบและพััฒนา สำถาป็ัตยกรรมูเทั้คโนโลย้
ดําาเนินการ (R)
ดําาเนินการ (R)
สำถาป็ัตยกรรมูระบบ สำารสำนเทั้ศึ
สำถาป็ัตยกรรมูเทั้คโนโลย้
 หัวหนำ้ากลมุ่ วิเค์ราะห์และ ปัระมาณ์การเศรษฐกิจ พัลังงานำ
 ดําาเนินการออกแบบและพััฒนา สำถาป็ัตยกรรมูธุรกิจ
 ดําาเนินการ (R)
 สำถาป็ัตยกรรมูธุรกิจ
 ซึ่ึงจากป็ระเด็นการวิเคราะหั์ จุดแข้็ง จุดออน อุป็สำรรค โอกาสำ ข้องสำถาป็ัตยกรรมูป็ลายทั้าง ซึ่ึงได้แก ศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงาน แหังช้าติ ดงั หัวข้อ้ 3.1 นนั จะไดป็้ ระเด็นทั้้ต้องมู้การพัิจารณามูงุ เน้น หัรอ้ วิสำัยทั้ัศึน์ ข้องสำถาป็ัตยกรรมูตามูดงั ตาราง 4.2-2 โดย คอลัมูน์ทั้้สำองจะระบุความูเช้้อมูโยงระหัวางป็ระเด็นฯ และเป็้าป็ระสำงคหั์ ลักข้องยุทั้ธศึาสำตร์ข้องศึูนย์ฯ
ตาราง 4.2-2 ป็ระเด็นวิสำัยทั้ัศึน์ข้องสำถาป็ัตยกรรมู
ปัระเด้็นำตามวิสัยที่ัศนำ์ รองรับเปั้าปัระสงค์์ เปั้าหมาย วิธ่การ สถาปััตยกรรม
 การวิเค์ราะห์ข้้อมูลและ สารสนำเที่ศที่ม่ ่ค์วามถูกต้อง (Accurate Analytics)
 ย1.1) ตอบข้้อสำงสำัยด้าน พัลงั งานใหัแ้ กสำ งั คมูไดอ้ ยา ง เหัมูาะสำมูได้ : ตรงป็ระเดน็ เข้า้ ใจงา ย
 ระบบและเคร้องมู้อทั้้เหัมูาะ สำมู และทั้นั สำมูยั ในการพัฒั นา การวิเคราะหั์ข้้อมููลและ สำารสำนเทั้ศึ
 พััฒนาและจัดหัาเคร้องมู้อ และพััฒนาผู้เช้้ยวช้าญ่ด้าน วิทั้ยาการข้้อมููล (Data Science)
 ค์ุณ์ภาพัข้้อมูล (Data Quality)
  ย1.2) เผยแพัรข้้อมููล สำารสำนเทั้ศึ การพัยากรณ์ ด้านพัลังงานแกทัุ้กภาค สำว นไดอ้ ยา งมูป็้ ระสำทั้ิ ธภิ าพั และป็ระสำทั้ิ ธผิ ล
 ระบบทั้วนสำอบคณุ ภาพัข้อ้ มูลู ในถังข้้อมููล ทั้้มู้ป็ระสำิทั้ธิผล และป็ระสำิทั้ธิภาพั มู้การนาํา เทั้คโนโลย้ Automation หัรอ้ Semi-automation มูาใช้้
  ออกแบบสำถาป็ัตยกรรมู ระบบสำารสำนเทั้ศึทั้้รองรับ เทั้คโนโลย้ ETL-ELT
(E: Extraction,
L: Loading,
T: Transformation)
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 13

   539   540   541   542   543