Page 542 - NEIC_FINAL REPORT
P. 542

 ปัระเด้็นำตามวิสัยที่ัศนำ์ รองรับเปั้าปัระสงค์์ เปั้าหมาย วิธ่การ สถาปััตยกรรม
 ค์วามปัลอด้ภัย และธรรมาภิบาลข้้อมูล (Security and Governance)
  ย3.1) เป็็นแนวป็ฏิิบัติทั้้ ด้ ใหั้กับ ศึูนย์ข้้อมููลอ้นใน ป็ระเทั้ศึ
  มู้ระบบความูป็ลอดภัยและ ธรรมูาภิบาลข้้อมููลทั้เ้ป็็นไป็ ตามูมูาตรฐาน
  ออกแบบระบบ ช้ันความู ลับ เกณฑ์์ในการเข้้าถึง เป็ิดเผย สำงตอ
  การวิเค์ราะห์ข้้อมูลและ สารสนำเที่ศที่่ตรงกับค์วาม ต้องการ
(Stakeholder Satisfaction)
  ย2.1) ข้้อมููล สำารสำนเทั้ศึ บทั้วิเคราะหั์ ตัวแบบ พัยากรณ์ด้านพัลังงาน มู้มูาตรฐาน ตรงตามูความู ต้องการข้องผู้ใช้้บริการ ย2.2) ผูอ้ ยูในหัวงโซึ่ อุป็ทั้านได้รับป็ระโยช้น์ จากการดําาเนินการข้อง ศึูนย์ฯ
ระบบสำารสำนเทั้ศึทั้้รองรับ การทั้ําา Data Integration, Data warehouse,
Big Data Platform
  ออกแบบสำถาป็ัตยกรรมู ระบบสำารสำนเทั้ศึทั้้รองรับ เทั้คโนโลย้
Data Integration,
Data warehouse, Big Data Platform
 รองรับงานำอย่างม่มาตรฐานำและ ค์มุ้ ค์า่ (Supportive Technology)
  ย3.1) เป็็นแนวป็ฏิิบัติทั้้ ด้ ใหั้กับ ศึูนย์ข้้อมููลอ้นใน ป็ระเทั้ศึ
ย3.2) บคุ ลากรคณุ ลกั ษณะ และสำมูรรถนะตามูเป็้า หัมูายทั้้กําาหันดไว้
  ระบบโครงสำร้างพั้นฐาน ซึ่ึงป็ระกอบไป็ด้วย ระบบ เทั้คโนโลย้สำารสำนเทั้ศึและ การสำ้อสำาร และการเช้้อมู โยงข้้อมููล ทั้มู้ ้มูาตรฐาน
  ออกแบบสำถาป็ัตยกรรมู เทั้คโนโลยต้ ามูหัลัก มูาตรฐานทั้ร้ ะดับนานาช้าติ ยอมูรับ
 2) รางแผนแผนการสำ้อสำารองค์กรเพั้อพััฒนาตามูวสำิ ัยทั้ัศึน์ข้องสำถาป็ัตยกรรมู เพั้อใหั้เกิดการดําาเนินการทั้้มูุงสำูวิสำัยทั้ัศึน์ข้องสำถาป็ัตยกรรมูเป็้าหัมูาย จึงกําาหันดการสำ้อสำารไป็ยังเป็้าหัมูายซึ่ึงได้แก
ผู้มู้สำวนได้สำวนเสำ้ย โดยแผนการสำ้อสำารฯ เพั้อใหั้เกิดการสำ้อสำารทั้้มู้ป็ระสำิทั้ธิผลแสำดงดังตาราง 4.2-3 โดยใช้้หัลักการ RACI (Responsible - R, Accountable - A, Consulted - C, Informed - I)
 4 - 14
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   540   541   542   543   544