Page 539 - NEIC_FINAL REPORT
P. 539

 เปั้าปัระสงค์์
ตัวช้่วัด้
จําานวนผู้เข้้าถึงและใช้้บริการ (ราย)
ระบบการใหั้บริการได้รับมูาตรฐานระดับสำากล
Principles
AA DQ SG Sat STech
xxx
x x x x x x x X
xxxx xxxx
   สำัดสำวนข้องจําานวนหันวยงานทั้้สำงข้้อมููลใหั้ศึูนย์ฯ แล้ว ตอจําานวนหันวยงานทั้ังหัมูดทั้้ต้องสำงข้้อมููลใน ช้วง 5 ป็ี
     ยุที่ธศาสตร์ที่่ 3: เปั็นำองค์์การสมรรถนำะสูง
 1. เป็็นแนวป็ฏิิบัติทั้้ด้ ใหั้กับ ศึูนย์ข้้อมููลอน้ ในป็ระเทั้ศึ
  จําานวนแนวป็ฏิิบัติทั้้ศึูนย์ข้้อมููลอ้น ๆ ในป็ระเทั้ศึ ข้อเข้้าศึึกษา หัร้อข้อข้้อมููลเพั้อศึึกษากระบวนการ ทั้ําางาน
  2. บุคลากรมู้คุณลักษณะและ สำมูรรถนะตามูเป็้าหัมูาย ทั้้ กําาหันดไว้
 ร้อยละข้องบุคลากรทั้้มู้คุณสำมูบัติและความูสำามูารถ ตามูเป็้าหัมูาย เช้น การผานการอบรมูหัร้อสำอบ มูาตรฐานตาง ๆ ทั้้เก้ยวข้้อง
 x
  x
    จากการวิเคราะหั์ข้้างต้น จะเหั็นได้วายุทั้ธศึาสำตร์ในการข้ับเคล้อนมูค้ วามูสำอดคล้องกับเป็้าหัมูาย/หัลักการทั้างธุรกิจ ซึ่ึง ในการข้ับเคล้อนสำถาป็ัตยกรรมูยอยทั้ังในด้านธุรกิจ ระบบสำารสำนเทั้ศึ และเทั้คโนโลย้ตามูหัลักการเหัลาน้จะช้วยสำนับสำนุนใหั้ องค์กรบรรลุซึ่งึ วิสำัยทั้ัศึน์ พัันธกิจและยุทั้ธศึาสำตร์ได้
ในการออกแบบสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรโดยใช้้กรอบการทั้ําางาน TOGAF ในข้ันตอนน้จะกลา วถึงเฟสำ ตามู TOGAF Archi- tectureDevelopmentMethod(ADM)หัรอ้ วิธ้พััฒนาสำถาป็ัตยกรรมูซึ่ึงได้กลาวไป็ในหัวข้้อ4.1โดยแบงการออกแบบออก เป็็น 2 สำว น ได้แก การพััฒนาวิสำัยทั้ัศึน์ข้องสำถาป็ัตยกรรมูหัร้อเฟสำ A และภาพัรวมูข้องการพััฒนาสำถาป็ัตยกรรมูยอยทั้้เก้ยวข้้อง ทั้งั ในไดทั้้ างธรุ กจิ ระบบสำารสำนเทั้ศึ และเทั้คโนโลย้ หัรอ้ เฟสำ B-D ข้องวธิ พั้ ฒั นาสำถาป็ตั ยกรรมูตามูลําาดบั ดงั ทั้แ้ สำดงในรปัู ที่่ 4.2-1 ทั้ังน้รายละเอ้ยดข้องสำถาป็ัตยกรรมูด้านธุรกิจและระบบสำารสำนเทั้ศึ และเทั้คโนโลยจ้ ะอธิบายในลําาดับตอ ไป็
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 11
x
    537   538   539   540   541