Page 537 - NEIC_FINAL REPORT
P. 537

4.2 การออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กร
เมู้อนําาการวิเคราะหั์ SWOT ตามูแนวคิดข้อง PESTEL รวมูถึงแผนยุทั้ธศึาสำตร์ในบทั้ทั้้ 3 มูาวิเคราะหั์ ในหัลักการ (Principles) ข้องสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรตามูแนวทั้างข้อง TOGAF จะเป็็นการนําามูาป็ระมูวลใหั้เข้้ากันกับเป็้าหัมูายทั้างธุรกิจ (Business Goals) ซึ่ึงในทั้น้ ้ได้แกเป็้าป็ระสำงค์และตัวช้้วัดนนั เอง โดยการทั้าํา ใหั้เข้้ากันจะทั้ําาใหั้เหั็นมูิติการพััฒนาและออกแบบ สำถาป็ตั ยกรรมูองคก์ ร เพัอ้ ใหัมู้ นั ใจไดว้ า องคก์ รและระบบสำารสำนเทั้ศึจะถกู พัฒั นา ไป็ในแนวทั้างเดย้ วกนั ได้ และสำามูารถพัจิ ารณา ตัวข้ับเคล้อนทั้จ้ ําาเป็็นในการทั้ําาใหั้องค์กรบรรลุเป็้าหัมูายได้ (Business Driver)
 เปั้าปัระสงค์์ ตัวช่้วัด้
Principles
AA DQ SG Sat STech
  ยุที่ธศาสตร์ที่่ 1: สร้างค์วามโปัร่งใสให้สังค์มเชือถือในำการบริหารพัลังงานำข้องรัฐบาล
 1. ตอบข้้อสำงสำัยด้านพัลังงาน ใหั้แกสำังคมูได้อยางเหัมูาะสำมู ได้ : ตรงป็ระเด็น เข้้าใจงาย
  ร้อยละข้องกลุมูตัวอยางทั้้มู้ความูพัึงพัอใจตอการ ช้้แจงข้้อเทั้็จจริงใหั้แกสำังคมูในระดับทั้้ 4-5 (เกณฑ์์ ป็ระเมูิน 5 ระดับ)
   อัตราความูถูกต้องข้องบริการข้้อความูสำัน แจ้งเต้อน ป็ัญ่หัาด้านพัลังงาน
ร้อยละข้องผู้กด like หัร้อ share ตอจําานวนผู้ช้มู
ช้วงเวลาในการใหั้บริการ
จาํา นวนเครอ้ ข้า ยทั้ช้้ ว ยเผยแพัรข้ อ้ มูลู สำารสำนเทั้ศึ ผล การวิเคราะหั์และการคาดการณ์
จําานวนผู้เข้้าถึงและใช้้บริการ (ราย) ระบบการใหั้บริการได้รับมูาตรฐานระดับสำากล
xxx
x xx x xx x
xxx
xxx x x xx x
xx x x xxx x
x
  2. เผยแพัรข้้อมููล สำารสำนเทั้ศึ การพัยากรณ์ ด้านพัลังงาน แกทัุ้กภาคสำวนได้อยางมู้ป็ระ สำิทั้ธิภาพัและป็ระสำิทั้ธิผล
  จําานวนช้องทั้างการบริการข้้อมููล สำารสำนเทั้ศึ บทั้ วิเคราะหั์ และ การคาดการณ์ ด้านพัลังงาน
   x
     Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 -9


   535   536   537   538   539