Page 538 - NEIC_FINAL REPORT
P. 538

 เปั้าปัระสงค์์ ตัวช่้วัด้
Principles
AA DQ SG Sat STech
  ยุที่ธศาสตร์ที่่ 2: สนำับสนำุนำข้้อมูล สารสนำเที่ศ การวิเค์ราะห์ การค์าด้การณ์์ เพัือบรรลยุ ุที่ธศาสตร์กระที่รวงพัลังงานำ
xxx
xx
x x x x x xxx
xx xx
xx
x
xxx
x x x x x x x x
 1. ข้้อมููล สำารสำนเทั้ศึ บทั้ วิเคราะหั์ ตัวแบบพัยากรณ์ ด้านพัลังงาน มู้มูาตรฐาน ตรง ตามูความูต้องการข้องผู้ใช้้ บริการ
 ร้อยละข้องกลุมูตัวอยางผู้รับบริการทั้้มู้ความูพัึง พัอใจตอการบริการในระดับทั้้ 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมูิน 5 ระดับ)
  จําานวนรูป็แบบการบริการข้้อมููล สำารสำนเทั้ศึ บทั้ วิเคราะหั์ และการคาดการณ์ ด้านพัลังงาน
 x
 x
    ระบบการใหั้บริการได้รับมูาตรฐานระดับสำากล
  ระบบฐานข้้อมููล และระบบสำารสำนเทั้ศึ ได้รับ มูาตรฐานระดับสำากล
   จําานวนระบบสำนับสำนุนการตัดสำินใจด้านพัลังงาน ทั้้ ได้รับการพััฒนา/ป็รับป็รุงป็ระสำิทั้ธิภาพั
  สำัดสำวนข้องจําานวนการคาดการณ์/พัยากรณ์ทั้้จัด ทั้ําาได้ ตอจําานวนการคาดการณ์/พัยากรณ์ทั้้ต้องจัด ทั้ําาทั้ังหัมูดในช้วง 5 ป็ี
  สำัดสำวนข้องจําานวนรายงาน/บทั้วิเคราะหั์ทั้้จัดทั้ําาได้ ตอจําานวนรายงานทั้ต้ ้องจัดทั้าํา ทั้ังหัมูดในช้ว ง 5 ป็ี
   สำดั สำว นข้องจําานวนข้อ้ มูลู ทั้จ้ ดั ทั้ําาได้ ตอ จําานวนข้อ้ มูลู ทั้้ต้องจัดทั้ําาทั้ังหัมูดในช้วง 5 ป็ี
  2. เผยแพัรข้้อมููลสำารสำนเทั้ศึ การพัยากรณ์ ด้านพัลังงาน แกทัุ้กภาคสำวนได้อยางมู้ ป็ระสำทั้ิ ธภิ าพัและป็ระสำทั้ิ ธผิ ล
 จําานวนช้องทั้างการบริการข้้อมููล สำารสำนเทั้ศึ บทั้วิเคราะหั์ และ การคาดการณ์ ด้านพัลังงาน
 x
  x
  x
 x
  x
  x
          ช้วงเวลาในการใหั้บริการ
จําานวนเคร้อข้ายทั้้ช้วยเผยแพัรข้้อมููล สำารสำนเทั้ศึ ผลการวิเคราะหั์และการคาดการณ์
   4 - 10
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
   536   537   538   539   540