Page 536 - NEIC_FINAL REPORT
P. 536

3) หลักการข้องสถาปััตยกรรมองค์์กรในำด้้านำต่าง ๆ (Principles)
เพั้อใหั้การวิเคราะหั์ด้านสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรในเฟสำเริมูต้นสำมูบูรณ์ ในหััวข้้อยอยน้ นาํา เสำนอหัลักการ (Principles) ข้องสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรจากสำภาพัแวดล้อมูป็ัจจุบัน เพั้อเป็็นหัลักการฯ เริมูต้น และหัลักการดังกลาวจะถูกป็รับเป็ล้ยน (Revise) ได้ในอนาคต โดยทั้ัวไป็สำถาป็ัตยกรรมูองค์กรข้อง TOGAF จะแบงหัลักการออกเป็็น 4 หััวข้้อหัลัก ได้แก หัลักการ ทั้างธรุ กจิ (Business) หัลกั การทั้างข้อ้ มูลู (Data) หัลกั การทั้างการป็ระยกุ ตใ์ ช้ข้้ อ้ มูลู (Application) และหัลกั การทั้างเทั้คโนโลย้ (Technology) โดยศึูนย์เทั้คโนโลย้สำารสำนเทั้ศึและการสำ้อสำารสำามูารถระบุหัลักการได้ดังน้
1. หัลักการทั้างธุรกิจ:“การวิเคราะหั์และเผยแพัรข้้อมููลและสำารสำนเทั้ศึทั้้มู้ความูถูกต้อง”การนําาข้้อมููลไป็วิเคราะหั์ รวมูถึงการพััฒนาสำารสำนเทั้ศึ ต้องมู้ความูถูกต้องแมูนยําา (Accurate Analytics, AA)
2. หัลักการทั้างข้้อมููล: “เน้นคุณภาพั ความูป็ลอดภัย และธรรมูาภิบาลข้้อมููล” ข้้อมููลทั้้จะนําาเข้้าและป็ระมูวลผล ต้องมู้การตรวจสำอบคุณภาพัข้้อมููลใหั้แนช้ัดกอน รวมูไป็ถึงการจัดการด้านความูป็ลอดภัยและธรรมูาภิบาลเพั้อใหั้มูันใจ ในดา้ นหัลกั เกณฑ์แ์ ละวธิ ก้ ารในการเป็ดิ เผย สำง ตอ หัรอ้ เช้อ้ มูโยงข้อ้ มูลู (Data Quality, Security and Governance, DQ และ SG)
3. หัลักการทั้างการป็ระยุกต์ใช้้ข้้อมููล: “การวิเคราะหั์ข้้อมููลและสำารสำนเทั้ศึทั้้ตรงกับความูต้องการ” การนําาข้้อมููล ไป็วิเคราะหั์ รวมูถึงการพััฒนาสำารสำนเทั้ศึข้นึ ต้องสำามูารถตอบสำนองตอ ความูต้องการข้องผู้มู้สำวนได้สำวนเสำ้ย (Stakeholder Satisfaction, Sat)
4. หัลักการทั้างเทั้คโนโลย้: “รองรับงานอยางมู้มูาตรฐานและคุ้มูคา” เทั้คโนโลย้ทั้้ศึูนย์ฯ ใช้้ ต้องรองรับพัันธกิจ ข้องศึูนย์ สำนพั. และองค์กรทั้้เก้ยวข้้องอยางมู้มูาตรฐานเป็็นทั้ย้ อมูรับ และเกิดการใช้้งานอยางคุ้มูคางบป็ระมูาณ (Supportive Technology, STech)
โดยหัลกั การเหัลา นจ้ ะถกู นําาเข้า้ เป็น็ สำว นหันงึ ในการพัฒั นาวสำิ ยั ทั้ศึั น์ พันั ธกจิ คา นยิ มู ยทัุ้ ธศึาสำตรข้์ องศึนู ยสำ์ ารสำนเทั้ศึ พัลังงานแหังช้าติในตอไป็
 4- 8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   534   535   536   537   538